Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.55.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.55.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 grudnia 2012 r.


w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r., Nr 120.39.2012 r. z dnia 1 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz pracownicy materialnie odpowiedzialni za powierzone mienie zobowiązani są do okresowej, (co najmniej raz w roku) oceny przydatności posiadanych rzeczowych składników majątku.
 2. W przypadku stwierdzenia braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) następuje pisemne złożenie wniosku do Komisji Likwidacyjnej w celu wszczęcia postępowania w sprawie wycofania z użytkowania zbędnych składników majątku. Zgłoszenie dokonywane jest zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 1. Powołuję Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia procedury związanej z wycofaniem zbędnych składników majątku w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Komisji Izabela Buckowska
  2. Członek Komisji Krystian Kosiński
  3. Członek Komisji Małgorzata Smołuch
  4. Członek Komisji Tomasz Głuszko
 2. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej po otrzymaniu wniosku ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym powiadamia członków Komisji i osobę zgłaszającą wniosek o likwidację.
 3. Do zakresu zadań Komisji Likwidacyjnej należy:
  1. Dokonanie oględzin i stwierdzenie czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku nie nadają się do dalszego użytkowania lub naprawy.
  2. Zbadanie, czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku -wyposażenie, środki trwałe były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwie konserwowane, zabezpieczane przed zniszczeniem, zepsuciem itp.
  3. Ustalenie osoby (osób) winnej w przypadku stwierdzenia nadużyć lub zaniedbań w gospodarowaniu zgłoszonym do likwidacji majątku.
  4. Dokonanie identyfikacji majątku na podstawie oględzin, analizy dokumentów (księgi inwentarzowej), wywieszek, tabliczek znamionowych lub oznaczeń inwentarzowych.
  5. Ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonych do wycofania z dalszego użytkowania rzeczowych składników przez np. spalenie, złomowanie, zakopanie.
  6. Przy likwidacji środków trwałych takich jak: komputery, maszyny, silniki, aparaty, lodówki, sprzęt audiowizualny dopuszcza się ekspertyzę rzeczoznawcy.
 4. Na podstawie oględzin majątku i analizy dokumentów Komisja sporządza protokół - wniosek dotyczący likwidacji rzeczowych składników majątku, do którego dołącza wszystkie zebrane w tej sprawie dokumenty, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
 5. Komisja Likwidacyjna może zwrócić się do Zespołu Rzeczoznawczego o dokonanie oceny użyteczności rzeczowych składników majątku.
 6. Po zakończeniu postępowania w sprawie wycofania z użytkowania rzeczowych składników majątku Przewodniczący Komisji formułuje wnioski i przedkłada protokół Burmistrzowi Miasta i Gminy w celu wydania orzeczenia o nieprzydatności składników majątku do dalszego użytkowania, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji przekazuje protokół Przewodniczącemu Komisji Kasacyjnej.

§ 3

 1. W celu dokonania wstępnej oceny użyteczności rzeczowych składników majątku dla potrzeb Komisji Likwidacyjnej powołuję Zespół Rzeczoznawczy w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Zespołu Ryszard Stempiński
  2. Członek Komisji Arkadiusz Rybicki
  3. Członek Komisji Jacek Czaczyk
  4. Członek Komisji Jacenty Skwarzyński
 2. Postawą ekspertyzy rzeczowych składników majątku, o których mowa w § 2 pkt 3f może być uzyskanie zaświadczenia wydanego przez specjalistyczny zakład naprawczy o bezskuteczności dokonania naprawy, w celu upewnienia się o nieprzydatności do dalszej eksploatacji sprzętu.

§ 4

 1. W celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku powołuję Komisję Kasacyjną w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Zespołu Justyna Satanowska
  2. Członek Komisji Michał Szewczuk
  3. Członek Komisji Olga Ostrówka
  4. Członek Komisji Joanna Kowalska
 2. Do zakresu zadań Komisji Kasacyjnej należy:
  1. Dokonanie fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku zgodnie ze sposobem określonym dla każdego składnika majątku w protokole Komisji Likwidacyjnej.
  2. Spisanie numerów inwentarzowych zlikwidowanych składników majątku.
 3. Przewodniczący Komisji Kasacyjnej po otrzymaniu zatwierdzonego protokołu likwidacyjnego od Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej zbiera członków komisji i przystępuje do fizycznego zniszczenia określonych w protokole składników majątku.
 4. Sposób fizycznego zniszczenia rzeczowych składników majątku powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w protokole likwidacyjnym.
 5. W przypadku, gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie, akumulatory, które muszą być likwidowane -utylizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, Komisja Kasacyjna może udzielić zlecenia specjalistycznemu podmiotowi celem dokonania likwidacji. Dokumentacja dotycząca zlecenia stanowi załącznik do protokołu kasacyjnego.
 6. Koszty związane z przeprowadzeniem fizycznej likwidacji takie jak: rachunki z wysypiska odpadów, złomowisk stanowią załącznik do protokołu kasacyjnego.
 7. Z przeprowadzonej fizycznej likwidacji środków trwałych i wyposażenia Komisja sporządza protokół kasacyjny, do którego dołącza wszelkie zebrane w tej sprawie dokumenty zlikwidowanych składników majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia
 8. Po zakończeniu postępowania kasacyjnego, przewodniczący Komisji Kasacyjnej przedkłada protokół kasacyjny do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy, a  po jego zatwierdzeniu oryginał przekazuje Skarbnikowi Miasta i Gminy, natomiast kopię Wydziałowi Organizacyjnemu i osobie materialnie odpowiedzialnej.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 3/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Zarządzenie Nr 0152-10/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2006 r.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zachodzi potrzeba dokonania zmian składu osobowego: Komisji Likwidacyjnej, Zespołu Rzeczoznawczego oraz Komisji Kasacyjnej.
Dotychczas, zasady przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie były uregulowane zarządzeniami:

 1. Nr 3/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
 2. Nr 0152-10/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniające zarządzenie wymienione w poz. 1, Dla czytelności aktu zasadnym jest uchylenie dotychczasowych.

Sporządziła:
I.Buckowska