Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.37.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo - Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.37.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 września 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo - Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, zm.: Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r. zarządzam co następuje:

§1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Finansowo – Księgowego, wyznaczam osoby mogące brać udział w pracach Komisji Przetargowej:

  1. Staruk Jolanta
  2. Świeboda Milena
  3. Toporowicz Katarzyna
  4. Skrzyniarz Sylwia
  5. Adamczyk Iwona

§2. Naczelnik Wydziału, a w przypadku jego nieobecności – zastępca naczelnika, we wniosku  o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego wnioskuje o powołanie, spośród osób, o których mowa w § 1 Komisji Przetargowej na potrzeby konkretnego postępowania przetargowego ze wskazaniem funkcji jakie będą w niej pełnić.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Księgowego.

§4. Traci moc zarządzenie Nr 0152-14/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo –Księgowym Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianą personalną w Wydziale Finansowo – Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zaszła konieczność zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Finansowo – Księgowego.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 0152-14/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo –Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wprowadzić nowe, ujednolicone.\

Przygotowała:
Katarzyna Toporowicz
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego