Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne w klasie IV stopnia

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 marca 2012 r.


uchylające zarządzenie w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy  i związki o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne w klasie IV stopnia

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie (zmienionego Zarządzeniem Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 120.7. 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki o nowe symbole  i hasła klasyfikacyjne w klasie IV stopnia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom: Wydziału Organizacyjnego,  Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 3. Nadzór nad realizacja zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z wytycznymi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (pismo z dnia 19 kwietnia 2011r., znak: DKN/406/36/2011) w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych obowiązujących od 2011 r. w urzędach gmin – kierownicy tych urzędów nie posiadają delegacji prawnej do dokonywania zmian (rozszerzenia) rzeczowego wykazu akt (RWA), który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.  Nr 14 poz. 67).
W związku z powyższym należy uchylić zarządzenie, o którym mowa w treści niniejszego zarządzenia.

Sporządziły:
Krystyna Więch
Izabela Buckowska