Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XX sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XX sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XX/169/12 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XX/170/12 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 146/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XX/171/12 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XX/172/12 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i Borzym Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XX/173/12 uchylenia uchwały Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XX/174/12 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XX/175/12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XX/176/12 zmieniająca uchwałę nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XX/177/12 uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XX/178/12 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XX/179/12 przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XX/180/12 ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XX/181/12 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XX/182/12 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XX/183/12 zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XX/184/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XX/185/12 przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym Wydział Organizacyjny/

Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XX sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.