Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.28.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie powołania Zespołu ewakuacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.28.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 czerwca 2012


w sprawie powołania Zespołu ewakuacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do przeprowadzenia ewakuacji w przypadku zagrożenia pracowników  i interesantów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w składzie:

 1. Jacenty Skwarzyński - przewodniczący Zespołu ewakuacyjnego budynku UMiG
 2. Henryk Nowakowski - z-ca przewodniczącego

I piętro

 1. Beata Pluskota - kierownik
 2. Angelika Szulc - z-ca kierownika
 3. Barbara Bara - członek
 4. Aneta Raciborska - członek

Parter

 1. Janina Major - kierownik
 2. Mariusz Tarka - z-ca kierownika
 3. Jacek Czaczyk - członek
 4. Małgorzata Smołuch - członek

Piwnica

 1. Ryszard Stempiński - kierownik
 2. Daniel Adamczyk - z-ca kierownika

§ 2. Zadania dla Zespołu ewakuacyjnego wynikają z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz załącznika nr 1.

§ 3. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w czasie ewakuacji realizuje Komendant Straży Miejskiej. Zadania określa załącznik nr 1.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Teren ewakuacji – parking przy Parku Miejskim – ul. 1 Maja.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Powołanie Zespołu ewakuacyjnego w przypadku zagrożenia związane jest z szybką  i bezpieczna ewakuacją pracowników i interesantów z budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński