Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 listopada 2012 r.


w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 567) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r.,  Nr 120.39.2012 r. z dnia 1 października 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie powołuję Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:

 1. Daniel Adamczyk;
 2. Izabela Buckowska;
 3. Justyna Satanowska;
 4. Renata Kuryło;
 5. Milena Świeboda;
 6. Sylwia Skrzyniarz;
 7. Małgorzata Dzierbicka;
 8. Iwona Adamczyk;
 9. Krystian Kosiński;
 10. Małgorzata Kida;
 11. Janina Major;
 12. Mariusz Tarka;
 13. Alicja Kowalska;
 14. Teresa Drążek;
 15. Krystyna Lamperska;
 16. Grzegorz Jastrowicz;
 17. Anna Myśko;
 18. Jerzy Herwart;
 19. Ewa Sznajder;
 20. Aneta Raciborska;
 21. Joanna Ekiert;
 22. Dorota Koleda;
 23. Roman Rataj.

§ 2. Zadaniem Zespołu Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie objętych Systemem Zarządzania Jakością, zgodnie z zakresem odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków.

§ 3. Program auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Koordynatorem prac Zespołu Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję naczelników / kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie członkom Zespołu Auditorów Wewnętrznych wykonywanie zadań niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 120.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  13 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami osobowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (rozwiązanie umowy o pracę z Panem Piotrem Romaniczem) należy dokonać zmian w Zespole Auditorów Wewnętrznych.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością oraz wprowadzić nowe, ujednolicone.

Przygotowała:
Angelika Szulc
Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością