Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 listopada 2012 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 120.17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r., Nr 120.39.2012 r. z dnia 1 października 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków § 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) Sołectwo Stare Brynki – opiekun: Małgorzata Smołuch”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiana personalna w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie spowodowała potrzebę wskazania innego pracownika Urzędu na opiekuna sołectwa Stare Brynki.

Sporządziła:
Izabela Buckowska