Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE  Nr 120.18.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm: Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228;  z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,  poz. 1429) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  w zakresie zadań Wydziału Organizacyjnego, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota,
  2. Angelika Szulc,
  3. Bożena Szewczuk,
  4. Izabela Buckowska,
  5. Anna Wójciak,
  6. Ryszard Stempiński,
  7. Daniel Adamczyk.

§ 2. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, a w przypadku jego nieobecności – zastępca naczelnika, we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób, o których mowa w § 1, osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0152-12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą personalną w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zaszła konieczność zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Organizacyjnego.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 0152-12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wprowadzić nowe, ujednolicone.

Przygotowała:
Angelika Szulc
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego