Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.2.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.2.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2012 r.


w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie 0152-29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  24 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie
W związku z zaistniałymi zmianami w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) zasadnym jest wprowadzenie nowego Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Beata Pluskota