Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 27 stycznia 2012 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej 17/11, 18/11, 19/11, 20/11
  3. przyjęcie protokołów Komisji Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 13/11, 14/11

II. Wypracowanie Sprawozdań z działalności Komisji za okres od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011r.

III. Informacja na temat lokalizacji targowiska miejskiego i inwestycji związanych  z targowiskiem – DRUK Nr 1/XVI

IV. Informacja w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – DRUK Nr 2/XVI

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XVI
  2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl  i utworzenia sołectwa Parsówek – DRUK Nr 6/XVI
  3. uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032 – AKTUALIZACJA I”– DRUK Nr 7/XVI
  4. Zaopiniowanie wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zmiany granic obszaru Wzgórza Bukowe oraz utworzenia nowego obszaru Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie – DRUK Nr 8/XVI
  5. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XVI
  6. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gryfino – DRUK Nr 10/XVI.

VI. Wolne wnioski i informacje