Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/153/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów i samorządowców województwa zachodniopomorskiego w związku z brakiem planów inwestycyjnych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. dotyczących Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

UCHWAŁA NR XVII/153/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 lutego 2012 r.


w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów  i samorządowców województwa zachodniopomorskiego w związku z brakiem planów inwestycyjnych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. dotyczących Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,   z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie apeluje do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, parlamentarzystów i samorządowców województwa zachodniopomorskiego o zainteresowanie się „Strategią Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035”, według której do roku 2030 zostanie zaprzestana produkcja energii elektrycznej w Elektrowni Dolna Odra  w Nowym Czarnowie i przeciwdziałanie tym planom, jako nieuzasadnionym gospodarczo  i społecznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Z ogromnym zaniepokojeniem Rada Miejska w Gryfinie oraz Burmistrz Miasta  i Gminy przyjęli informacje, które ukazały się w mediach ogólnopolskich i lokalnych w sprawie ogłoszonej przez PGE strategii rozwoju na lata 2012 - 2035. Plany inwestycyjne dotyczą budowy elektrowni jądrowych, nowych bloków energetycznych opalanych gazem  i węglem na terenie całego kraju w należących do spółki PGE elektrowniach. Niestety brak jest w powyższej strategii jakichkolwiek informacji na temat planów inwestycyjnych, dotyczących Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Rada Miejska, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyrażają ogromne zaniepokojenie wobec grożącej likwidacji kluczowego dla Gminy Gryfino i województwa zachodniopomorskiego zakładu przemysłowego. Przedstawiona strategia co do funkcjonowania elektrowni w Nowym Czarnowie jest sprzeczna z programem inwestycyjnym PGE, ogłoszonym w prospekcie emisyjnym Grupy w trakcie wejścia na giełdę papierów wartościowych w 2009 roku. W okresie konsolidacji energetyki polskiej w latach 2006-2011 pracownikom ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie obiecano odbudowę mocy energetycznej i zastąpienie wycofywanych bloków nowymi. Z tego powodu pracownicy w referendum wypowiedzieli się za konsolidacją i przystąpieniem do grupy PGE. W ostatnich miesiącach podczas spotkań przedstawicieli strony społecznej z władzami PGE podtrzymano wolę inwestycji w elektrownię w Nowym Czarnowie. Również parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej z województwa zachodniopomorskiego na spotkaniach z załogą gwarantowali obiecane inwestycje. O problemach rozwoju elektrowni oraz zatrudnieniu w Dolnej Odrze dyskutowano wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej, a także na spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z przedstawicielami związków zawodowych elektrowni Dolna Odra, dyrekcją tego zakładu oraz z przedstawicielami parlamentarzystów zachodniopomorskich, w szczególności z partii sprawującej władzę w naszym państwie. Na spotkaniach tych podkreślano wagę i znaczenie Dolnej Odry dla naszego województwa i kraju, a przedstawiciele PGE wskazywali niezwykle ważną rolę gospodarczą dla systemu energetycznego. Niestety wbrew składanym obietnicom, zostaliśmy zaskoczeni nowymi planami PGE, w której Skarb Państwa posiada 69,29 % akcji  i decydujący wpływ na rozwój Grupy. W świetle ogłoszonej strategii zadajemy pytanie, czy funkcjonowanie państwa opierać się ma na składanych obietnicach, które następnie są łamane, czy wycofanie się z ważnych dla zachodniopomorskiego inwestycji, marginalizujących region jest działaniem planowanym, co stało się w okresie kilkunastu miesięcy, że wcześniejsze plany poparte wnikliwymi analizami ekonomicznymi zostały nagle zmienione.
Apelujemy do Pana Premiera Donalda Tuska, parlamentarzystów i samorządowców zachodniopomorskich oraz wszystkich osób, które składały zapewnienia w sprawach elektrowni Dolna Odra, zrealizujcie złożone obietnice, nie traktujcie mieszkańców tylko  i wyłącznie jako elektoratu ważnego w okresie kampanii wyborczej i wyborów. Inwestycje w Dolną Odrę uzasadnione są gospodarczo, ekonomicznie i społecznie.