Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/160/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

UCHWAŁA NR XVIII/160/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), uchwala się co następuje:

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania mieszkańców Sobieradza z dnia 27 stycznia 2012r. do uznania za podjętą z naruszeniem prawa Uchwałę Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrowni wiatrowe.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Sformalizowaną procedurę sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
Istotnym elementem procedury sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy jest udział w niej zainteresowanych stron. Możliwość aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie tworzenia planu miejscowego przejawia się w uprawnieniu do składania wniosków, do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, czy też do wnoszenia uwag dotyczących projektu planu.
Realizując, kwestionowany przez mieszkańców Sobieradza, ustawowy obowiązek ogłoszenia o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, skierowano zaproszenie do składania wniosków do planu miejscowego w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w dniach od 18 września 2003r. do 20 października 2003r. oraz komunikatu w prasie lokalnej (Głos Szczeciński - 18 września 2003r.), a następnie po zmianie uchwały w sprawie przystąpienia - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w dniach od 1 marca 2005r. do 25 marca 2005r. oraz komunikatu w prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza - 1 marca 2005r.)
Możliwość wpływu na treść planu, lokalna społeczność uzyskuje także w toku dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, w czasie trwania wyłożenia projektu do publicznego wglądu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożono do publicznego wglądu od 20 maja 2005r. do 9 czerwca 2005r. (obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w dniach od 13 maja 2005r. do 23 czerwca 2005r.; ogłoszenie w prasie - Gazeta Wyborcza - 13 maja 2005r.).
W czasie trwania wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie - 9 czerwca 2005r.
W ogłoszeniu wyznaczono termin do składania uwag do projektu planu (23 czerwca 2005r.). Uprawnienie do wniesienia uwag nie zostało obwarowane żadnymi warunkami co do treści lub przesłanek wniesienia uwagi.
W toku rozpatrywania wniosku nie stwierdziłem nieprawidłowości w zapewnieniu aktywnego udziału mieszkańcom w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podjęte działania, w szczególności formy publicznego powiadamiania o działaniach podejmowanych w ramach procedury opracowywania projektu planu były zgodne z wymogami prawnymi i umożliwiały mieszkańcom partycypację w tworzeniu dokumentu.
Zarzut naruszenia wskazanych we wniosku przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego jest zupełnie nietrafny. W postępowaniu planistycznym nie stosuje się co do zasady przepisów k.p.a. W szczególności należy podnieść, iż procedura projektowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została szczegółowo uregulowana w powołanej ustawie, w szczególności w rozdziale 2 tej ustawy, który nie odsyła (za wyjątkiem art. 24 ust. 1 dotyczącego trybu uzgodnień) do stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego nie jest postępowaniem administracyjnym, do którego stosuje się przepisy k.p.a., gdyż nie prowadzi do rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Skoro zatem przepisy k.p.a. nie mają zastosowania do procedury uchwalania zarówno studium, jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska nie mogła dopuścić się ich naruszenia (wyrok WSA w Lublinie sygn. II SA/Lu 531/11 z 20.12.2011 r., podobnie postanowienie WSA w Warszawie z 30.08.2011 r. IV SA/Wa 589/11).
Na koniec należy również podnieść że kwestionowana uchwała wraz z całą dokumentacją planistyczną była przedmiotem nadzoru prawnego sprawowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, który nie stwierdził żadnych uchybień w procedurze uchwalania planu miejscowego.

sporządziła:
Joanna Ekiert