Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/167/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia apelu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie telewizji naziemnej Fundacji LUX VERITATIS

UCHWAŁA NR XVIII/167/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie przyjęcia apelu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie  o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie telewizji naziemnej Fundacji LUX VERITATIS

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,   z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  w Warszawie, o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie telewizji naziemnej Fundacji LUX VERITATIS.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Środowiska katolickie Gminy Gryfino w licznych wystąpieniach skierowały do Rady Miejskiej w Gryfinie wnioski, w których wyrażają zaniepokojenie eliminacją przez KRRiT  w Warszawie poprzez nieprzydzielenie na MULTIPLEKSIE cyfrowym miejsca Fundacji LUX VERITATIS. Rada Miejska w Gryfinie, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne wielu środowisk, stoi na stanowisku zachowania zasad pluralizmu i swobodnego dostępu do korzystania ze środków komunikacji masowej poprzez możliwość nadawania sygnału przez Telewizję Trwam i Radio Maryja. W ocenie Rady zachowanie swobodnego dostępu do środków masowego przekazu służyć będzie dobrze demokracji w Polsce.