Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

UCHWAŁA NR XVIII/163/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887.) i art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić Gminie Stare Czarnowo pomocy rzeczowej polegającej na nieodpłatnym przekazaniu samochodu pożarniczego STAR 244L, stanowiącego własność gminy, a będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu, z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że jednostka OSP w Wełtyniu otrzymała samochód pożarniczy z OSP Chwarstnica, po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Miejsko Gminnego OSP RP Gminy Gryfino, proponuje się przekazanie gminie Stare Czarnowo, z przeznaczeniem dla OSP Żelisławiec samochód pożarniczy:

  • rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy;
  • marka , typ, model: STAR 244 L;
  • nr rejestracyjny: SZC 582 U;
  • rok produkcji: 1984;
  • nr silnika: 07174;
  • nr podwozia: 09188.

Ponadto przekazanie w/w samochodu obniży koszty utrzymania jednostki OSP w Wełtyniu.

Sporządził:
Henryk Nowakowski