Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/166/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/166/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887,  Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  210.014 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 210.014
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.554
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.554
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.554
758     Różne rozliczenia 208.460
75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 208.460
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 208.460
OGÓŁEM 210.014

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  208.460 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 208.460
758     Różne rozliczenia 208.460
75802   Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 208.460
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 208.460
OGÓŁEM 208.460

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  94.104 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

94.104
600     Transport i łączność 73.000
60016   Drogi publiczne gminne 73.000
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000
4300 Zakup usług remontowych 58.000
630     Turystyka 19.550
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19.550
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.700
4120 Składki na Fundusz Pracy 390
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 660
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.554
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.554
4270 Zakup usług remontowych 1.554
OGÓŁEM 94.104

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 92.550 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 92.550
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92.550
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 92.550
4260 Zakup energii 19.550
4270 Zakup usług remontowych 73.000
OGÓŁEM 92.550

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600, 630, 900

  • 58.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  z przeznaczeniem na opracowanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło i energię.
  • 15.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 w Gardnie, zgodnie z wnioskiem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o udzielenie pomocy finansowej na ww. zadanie.
  • 19.550 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   z przeznaczeniem na zatrudnienie na stanowisko Doradcy Burmistrza osoby   ds. Koordynacji Realizacji Projektu dla projektu „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej”

Dział 754

  • 1.554 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony samochód, z przeznaczeniem na jego naprawę.

Dział 758

  • 208.460 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz