Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/156/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XVIII/156/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;  z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,  Nr 217, poz. 1281) – uchwala się, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 387/9 o powierzchni 0,0339 ha, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną gminną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo, uchwalonego Uchwałą Nr X/90/11 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2011 r., nieruchomość oznaczona  numerem działki 387/9, stanowiąca własność osób fizycznych przeznaczona została pod:

  • drogę publiczną gminną w klasie dróg dojazdowych oznaczonych symbolem PN-58.KDD.32.

Obecnie prowadzone są prace związane z budową urządzenia infrastruktury technicznej - kanalizacji w miejscowości Pniewo, której przebieg planowany jest  w działce 387/9.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest pozyskanie przedmiotowego gruntu na mienie gminne.

Sporządziła:
Ż. Snoch