Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/159/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120

UCHWAŁA NR XVIII/159/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej  w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281/, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241, Nr 191, poz. 1370, Nr 234, poz. 1385/ uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)  w roku 2012, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z przebudową zatoki autobusowej w m. Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę sygnały mieszkańców i sołtysa m. Gardno oraz Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie odnośnie realizacji zadania związanego z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 w m. Gardno, uważamy za zasadne i konieczne zrealizowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Przebudowa przedmiotowej zatoki autobusowej w dużym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do Zespołu Szkół w Gardnie, wysiadających z autobusu w miejscu obecnie istniejącej zatoki bez peronu, chodników, na jezdni, gdzie panuje bardo duże natężenie ruchu drogowego (węzeł Gryfino drogi ekspresowej S3). W związku z powyższym Gmina Gryfino postanowiła uczestniczyć w całym przedsięwzięciu poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w roku 2012 do kwoty 15 000,00 zł – szacunkowy koszt wartości całej inwestycji wynosi 45 000,00 zł.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz