Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady

UCHWAŁA NR XIX/168/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 2 kwietnia 2012 r.


w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, poz. 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z rezygnacją radnej Magdaleny Chmury-Nycz ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, dokonuje się następujących zmian w składach komisji:

  1. do składu osobowego Komisji Rewizyjnej powołuje się radną Jolantę Witowską.
  2. do składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska powołuje się radną Magdalenę Chmurę-Nycz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2012 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło oświadczenie radnej Magdaleny Chmury-Nycz o rezygnacji z prac w Komisjach: Rewizyjnej oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Jednocześnie radna Magdalena Chmura – Nycz złożyła wniosek o powołanie jej do składu Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
W związku z tym faktem istnieje konieczność uzupełnienia obligatoryjnego składu Komisji Rewizyjnej o nowego członka i powołanie radnej do składu Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.