Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/184/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XX/184/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887,  Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  11.612 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.249
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.249
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.249
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.249
926     Kultura fizyczna i sport 1.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 5.363
801     Oświata i wychowanie 5.363
80101   Szkoły podstawowe 5.363
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.363
OGÓŁEM 11.612

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  1.436.612 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 5.363
801     Oświata i wychowanie 5.363
80101   Szkoły podstawowe 5.363
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.363
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie 210.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 210.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210.000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 210.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.221.249
600     Transport i łączność 1.215.000
60016   Drogi publiczne gminne 1.215.000
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.249
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.249
4270 Zakup usług remontowych 5.249
926     Kultura fizyczna i sport 1.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
OGÓŁEM 1.436.612

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.425.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.425.000
600     Transport i łączność 15.000
60016   Drogi publiczne gminne 15.000
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000
750     Administracja publiczna 210.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 210.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.200.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.200.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000
OGÓŁEM 1.425.000

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600,900

  • 1.200.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa przepompowni wód deszczowych w rejonie CW Laguna w Gryfinie” o 1.000.000 zł (w 2012 roku planuje się opracowanie projektu i odwodnienie terenu) i „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Wełtyniu” o 200.000 zł (przejęcie zadania przez PUK Sp. z o.o.).
  • Środki przeznacza się na „Budowę dróg dojazdowych w rejonie ul. J. Pawła II  i W. Reymonta” – 970.000 zł (przedłużenie ul. Asnyka do J.Pawła II) oraz 130.000 zł na „budowę i modernizację dróg na terenie miasta i gminy” (ul. Kolejowa, utworzenie przystanku autobusowego) i 100.000 zł na nowe zadanie pn. „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na osiedlu Północ w Gryfinie” (w roku 2012 planowane jest wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej i podłączenie budynków mieszkaniowych, wielorodzinnych realizowanych przez GTBS Sp. z o.o. w rejonie osiedla Północ w Gryfinie).
  • 15.000  zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia dotacji na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 w Gardnie.

Dział 754

  • 5.249 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony budynek remizy OSP Radziszewo.

Dział 801

  • 5.363 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony monitoring.

Dział 921, 750

  • 210.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zainstalowania w kinie projektora cyfrowego 3D.

Dział 926

  • 1.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny od sponsorów na rzecz Sołectwa Drzenin.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz