Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/172/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i Borzym.

UCHWAŁA NR XX/172/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i Borzym.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz.191, Nr 43, poz.253, Nr 92, poz.541; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz.285; z 1996 r. Nr 23, poz.102, Nr 106, poz.496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Nr 141, poz.1492) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek: 428/1 o pow. 0,05 ha (obręb ewidencyjny Czepino) i 267/1 o pow. 1,1620 ha (obręb ewidencyjny Borzym).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek: 428/1 o pow. 0,05 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino i 267/1 o pow. 1,1620 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym. Nieruchomość w Czepinie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej tj. świetlicy i kościoła. Na działce nr 267/1 w Borzymiu urządzona jest droga, stanowiąca część drogi publicznej gminnej.
W związku z tym, że obie nieruchomości związane są z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy kultury i terenów rekreacyjnych (dz.428?1) oraz dróg gminnych (dz.267/1), istnieje potrzeba pozyskania ich do gminnego zasobu nieruchomości.
Podstawę prawną do nabycia nieruchomości stanowi art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym  ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz.191 ze zm.), zgodnie z którym „gminie, na jej wniosek, może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w ust.1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań”.
Wobec powyższego pozyskanie przedmiotowych gruntów przez Gminę Gryfino należy uznać za uzasadnione.

Sporzadziła:
K.Lamperska