Sesja nr XX

UCHWAŁA Nr XX/179/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012

UCHWAŁA Nr XX/179/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych  w roku 2012

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r.  Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:

§ 1. Na remonty zabytkowych obiektów sakralnych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Gryfino, przyznaje się dotacje dla właścicieli tych obiektów  w łącznej wysokości 200.000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy).

§ 2. Kwotę określoną w § 1 dzieli się w następujący sposób:

  1. 80 000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny  w miejscowości Wełtyń,
  2. 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy) dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Chlebowo,
  3. 35 000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy) dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Sobieradz,
  4. 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) dla Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Gryfinie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Gryfino,
  5. 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) dla Parafii pw. Św. Ojca Pio w Pniewie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Steklno.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gmina może udzielać pomocy materialnej w celach związanych z ochroną  i konserwacją zabytków wpisanych do rejestru, w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący.
Zaproponowane kwoty dotacji uwzględniają złożone wnioski z poszczególnych parafii. Wszystkie obiekty wyszczególnione w projekcie uchwały są wpisane do rejestru zabytków i spełniają wymogi uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W szczególności dotacje przeznaczone będą na następujące prace:

  • kościół w Wełtyniu: remont wieży kościelnej – dotacja obejmie zabezpieczenie wkładu własnego parafii do pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury  w wysokości ok. 230 tys. zł,
  • kościół w Chlebowie: wyrównanie i naprawa szczytów dachu,
  • kościół w Sobieradzu: głównie wymiana i wzmocnienie belek stropowych,
  • kościół w Gryfinie: cząstkowe koszty remont dachu (koszt całości 1,3 mln zł),
  • kościół w Steklnie: zakup dzwonu.

Sporządził:
Piotr Romanicz