Sesja nr XX

UCHWAŁA Nr XX/169/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.

UCHWAŁA Nr XX/169/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 53/4 o powierzchni 0,0420 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 53/4 o powierzchni 0,0420 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym. Na działce zlokalizowana jest infrastruktura techniczna ( studzienki kanalizacyjne) obsługująca dotychczas budynek po byłej szkole, znajdujący się na działce nr 53/2 i budynek mieszkalny, znajdujący się na działce nr 53/3. Obie nieruchomości zostały sprzedane przez Gminę.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w/w działki przewidziane są pod rozwój funkcji mieszkaniowej MN z towarzyszeniem usług.
Właściciele działek 53/2 i 53/3 wystąpili o nabycie działki gminnej nr 53/4. Ponieważ brak jest podstaw prawnych do zbycia działki w trybie bezprzetargowym dla obu wnioskodawców, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości, w celu realizacji wniosków, zachodzi konieczność przeznaczenia działki gminnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Ograniczenie będzie stanowić zawężony do właścicieli nieruchomości przyległych krąg osób, które mogą wziąć udział w przetargu.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec