Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/182/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino

 

UCHWAŁA NR XX/182/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2b oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991,Nr 127 poz. 857; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

§ 2.

 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na terenie Gminy Gryfino wychowanie przedszkolne, o którym mowa w § 1 otrzymuje z budżetu Gminy Gryfino dotację.
 2. Dotację udziela się na wniosek osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne.

§ 3.

 1. Dotacje dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4.

 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie, przez osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:
  1. nazwę organu prowadzącego przedszkole niepubliczne
  2. nazwę i adres przedszkola niepublicznego
  3. numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino,
  4. planowaną liczbę wychowanków, którzy będą uczęszczać do przedszkola niepublicznego w roku następnym po roku składania informacji wraz z dodatkowym wyodrębnieniem ilości wychowanków nie będącymi mieszkańcami Gminy Gryfino,
  5. nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

§ 5. Niezachowanie przez Wnioskodawcę terminu złożenia wniosku, o którym mowa  w § 4 ust. 1 skutkuje nie zaplanowaniem kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego w budżecie gminy i odmowę jej udzielenia.

§ 6.

 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 2. W celu otrzymania miesięcznej dotacji organ prowadzący przedszkole niepubliczne składa w terminie do 15-go każdego miesiąca sprawozdanie o liczbie wychowanków uczęszczających do tej placówki w poprzednim miesiącu, na których przysługuje za dany miesiąc odpowiednia część dotacji z budżetu Gminy Gryfino.
 3. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby wychowanków.
 4. Opóźnienie w złożeniu sprawozdania skutkuje odpowiednim opóźnieniem  w przekazaniu dotacji, nie przedłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 powoduje wstrzymanie kolejnej części dotacji.
 5. Nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej części dotacji z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Nadpłaty dotacji wykazane za miesiąc grudzień podlegają zwrotowi na konto Gminy Gryfino w terminie do 30 stycznia następnego roku, natomiast wykazane w rozliczeniu za miesiąc grudzień niedopłaty dotacji zostaną przekazane na rachunek osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne w terminie do 30 stycznia następnego roku.
 7. Rozliczenia dotacji za dany rok osoba prowadząca przedszkole niepubliczne winna dokonać w formie sprawozdania rocznego w terminie do 30 stycznia roku następnego.

§ 7.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby przez niego upoważnione sprawuje kontrolę wykonywania zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne.
 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne środki informacji oraz udzielać wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 3. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby przez niego upoważnione poinformuje organ prowadzący przedszkole niepubliczne, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
 4. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 3, do ich wykonania i powiadomienia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku  o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Lista załączników:
UCHWAŁA RIO [2176844 bajtów]