Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/173/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XX/173/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr  180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r. wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 381 o pow. 0,0508 ha.
Sprzedaż miała na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych numerami działek 382/1 i 382/2. Jest ona zgodna z ustaleniami planu miejscowego, wobec powyższego zasadne było przeznaczenie jej do sprzedaży na rzecz wnioskodawców.
W dniu 17.02.2012 r. wpłynął wniosek właścicieli w/w działek o rezygnacji z zakupu działki gminnej nr 381.
W związku z powyższym zasadne jest uchylenie w/w uchwały.

Sporządziła:
J. Woldańska