Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/174/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 4 miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej.

UCHWAŁA NR XX/174/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 4 miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871 z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 4 miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej oraz do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/265/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r.
  2. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, położonego w obrębie nr 4 miasta Gryfino, w części obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XX/265/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r. natomiast w części brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie terenu objętego obowiązującym planem, to tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny usługowe, tereny zieleni izolacyjnej chroniącej przed szkodliwym oddziaływaniem przyszłej obwodnicy miasta Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31 oraz rozstrzygnięcia komunikacyjne.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do prac projektowych nad nowym przebiegiem przyszłej obwodnicy miasta Gryfino. Trasa obwodnicy wskazana przez Generalną Dyrekcję nie pokrywa się z rezerwą terenu pod obwodnicę jaka została wyznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W związku z tym, iż obszar objęty uchwałą nie będzie już przylegał do przebiegu przyszłej obwodnicy, której bliskość kolidowała w tej części miasta z rozszerzeniem terenów pod zabudowę - zasadnym jest umożliwienie wykorzystania terenu pod inną funkcję niż zieleń izolacyjna, a także rozszerzenie obszaru planu tak, aby rozstrzygnięcia urbanistyczne były spójne z zaproponowanymi rozstrzygnięciami w obowiązującym m.p.z.p. oraz aby w pełni wykorzystały możliwości jakie daje studium uwarunkowań tzn. powiększenie obszarów z przeznaczeniem pod usługi, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz produkcję w gospodarstwach rolnych.
Projektowany plan oraz zmiana planu jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

sporządziła:
Aleksandra Olchowska