Sesja nr XX

UCHWAŁA Nr XX/178/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn.„Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry”

UCHWAŁA Nr XX/178/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn.„Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887) w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689; z 2000 r. Nr 22, poz. 273; z 2001 r. Nr 22, poz. 249; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2006 r.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” z siedzibą Gryfinie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze sądowym pod numerem 0000413767.

§ 2. Deleguje się następujące osoby jako przedstawicieli Gminy Gryfino w „Organizacji Turystycznej Doliny Dolnej Odry”:

 • Jolantę Witowską,
 • Tadeusza Figasa,
 • Elżbietę Kasprzyk,
 • Piotra Romanicza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Stowarzyszenie pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” (OTDDO)z siedzibą Gryfinie, posiadające status lokalnej organizacji turystycznej, zostało powołane do życia w dniu 1 grudnia 2011 roku i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze sądowym pod numerem 0000413767 w dniu 9 marca 2012 r. OTDDO posiada osobowość prawną. Jako lokalna organizacja turystyczna może zrzeszać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, w tym podmioty gospodarcze i inne stowarzyszenia, a także samorządy lokalne.

Powstanie „Organizacji Turystycznej Doliny Dolnej Odry” jest oddolną odpowiedzią na potrzebę konstruktywnej współpracy różnego typu podmiotów działających na rzecz rozwoju turystyki. Jako, że turystyka przenika granice administracyjne oraz uwarunkowania organizacyjne – priorytetem stało się stworzenie jednej płaszczyzny współpracy dla samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz turystów, a także stowarzyszeń i osób prywatnych pasjonujących się turystyką. Próby integracji samorządów i branży turystycznej na naszym terenie podejmowane były od kilku lat. Uwieńczeniem tych działań jest powołanie  i zarejestrowanie lokalnej organizacji turystycznej OTDDO. W związku z tym, iż w gronie członków-założycieli znajdowały się głównie osoby związane z turystyką na terenie gmin: Banie, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Widuchowa – pierwsza wersja statutu OTDDO (przedłożona w załączeniu) odzwierciedla oczekiwania dotyczące rozwoju turystyki na razie na tych terenach. Mimo to, z założenia jest to stowarzyszenie otwarte na inne podmioty i samorządy, a przeprowadzane konsultacje wskazują na zainteresowanie rozszerzeniem zakresu terytorialnego oddziaływania OTDDO. Zaproszenia do członkostwa w „Organizacji Turystycznej Doliny Dolnej Odry” zostały jednocześnie rozesłane do następujących samorządów (odrębnie do organów wykonawczych i przewodniczących rad): Gmina Banie, Gmina Cedynia, Gmina Chojna, Gmina Gryfino, Gmina Kołbaskowo, Gmina Mieszkowice, Gmina Moryń, Gmina Stare Czarnowo, Gmina Trzcińsko-Zdrój, Gmina Widuchowa oraz Powiat Gryfiński. Jest to realizacja przyjętego scenariusza działań: 1) zebranie założycielskie wraz z uchwaleniem statutu (01.12.2011 r.), 2) rejestracja w KRS (09.03.2012 r.), 3) zaproszenie samorządów lokalnych do członkostwa w OTDDO (kwiecień 2012 r.), 4) oczekiwanie na podjęcie uchwał przez zainteresowane samorządy (kwiecień-maj 2012 r.), 5) Walne Zebranie, na którym zostaną przyjęci nowi członkowie (samorządy lokalne i inne zainteresowane podmioty), wybór władz stowarzyszenia, (maj-czerwiec 2012 r. – po ostatecznej decyzji zaproszonych samorządów).

Misją Organizacji Turystycznej Doliny Dolnej Odry jest konsolidacja i współpraca branży turystycznej oraz samorządów lokalnych działających na terenie szeroko rozumianej Doliny Dolnej Odry. Terytorialnie jest to obszar pokrywający się z terenami w granicach administracyjnych Powiatu Gryfińskiego i części Powiatu Polickiego. Na terenach przygranicznych leżących na południe od aglomeracji szczecińskiej, OTDDO może pełnić bardzo ważną rolę w rozwoju sektora turystyki, co winno przyczynić się do wzrostu poziomu życia mieszkańców tego regionu. Będzie też ważnym partnerem w kontaktach ze stroną niemiecką, zwłaszcza w kontekście pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

Samorządy lokalne, zgodnie ze statutem OTDDO działać będą przez swoich przedstawicieli wybranych przez organy stanowiące. Aktualny statut OTDDO stanowi, iż członkom będącym jednostkami samorządu terytorialnego, przysługuje większa niż pozostałym liczba przedstawicieli, i tak:

 • gminom do 10 tys. mieszkańców – nie więcej niż 2 przedstawicieli,
 • gminom do 20 tys. mieszkańców – nie więcej niż 3 przedstawicieli,
 • gminom powyżej 20 tys. – nie więcej niż 4 przedstawicieli,
 • pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego – nie więcej niż 2 przedstawicieli.

Zgodnie z powyższym Gminie Gryfino przysługuje najwięcej, bo maksymalnie aż 4 przedstawicieli. Proponuje się, by w skład przedstawicielstwa Gminy Gryfino wchodziły osoby merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań związanych z turystyką, tj.:

 • Kierownik Wydziału Informacji i Promocji,
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
 • reprezentant CW Laguna (desygnowany przez dyrektora CW Laguna),
 • reprezentant Rady Miejskiej.

Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem, iż członkom będącym jednostkami samorządu terytorialnego, przysługuje jeden głos na każdego przedstawiciela. Walne Zebranie ustali minimalną wysokości składek członkowskich. Z uwagi na to, iż w pierwszym roku pracy OTDDO nie będzie miała raczej spektakularnych osiągnięć, gdyż będzie skoncentrowana na technicznym zorganizowaniu pracy i działaniach merytorycznych (strategia działania i współpracy, pisanie projektów itp.,) – na Zebraniu Założycielskim wstępnie zostały uzgodnione kwoty składek od samorządów, które zostaną rekomendowane Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia, na poziomie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdego przedstawiciela. Ostateczną decyzję podejmie Walne Zebranie już z udziałem przedstawicieli samorządów. W załączeniu statut.

Powstanie lokalnej organizacji turystycznej i czynny udział w niej Gminy Gryfino doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Gryfino, ponadto stanowi realizację celu szczegółowego nr 6.1 Strategii Rozwoju Turystki Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020.

Sporządził:
Piotr Romanicz