Sesja nr XX

UCHWAŁA Nr XX/170/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 146/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.

UCHWAŁA Nr XX/170/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 146/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu zapewniającej dostęp do drogi publicznej w działce gminnej nr 146/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 140/4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem działki 146/37 o powierzchni 0,0232 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino stanowi własność Gminy Gryfino. Dla terenu przedmiotowej działki obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego: obszar I położony w rejonie ul. Łokietka i obszar II położony w rejonie ul. Czechosłowackiej, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/602/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 r.
Działka nr 146/37 położona jest w granicach jednostki planistycznej, oznaczonej symbolem II.8MNj, jednak nie stanowi działki budowlanej. Zgodnie z planem miejscowym działka nr 146/37 została wydzielona w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki nr 146/4.
Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00025522/2, dla działki nr 146/37, w której w dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia, wpisana jest między innymi służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 146/4, ustanowiona aktem notarialnym Rep. A. 3565/1998 z dnia 29 maja 1998r.
Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o. o. w Tulcach wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 146/37, zapewniającej dostęp do drogi publicznej dla działki 140/4 (własność wnioskodawcy), na której usytuowana jest stacja transformatorowa.
W związku ze zbyciem działki nr 140/4 na rzecz właściciela stacji transformatorowej, zasadnym jest ustanowienie wnioskowanej służebności.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec