Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/171/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XX/171/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887,  Nr 217, poz.1281) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.732, Nr 130 poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica oznaczonej numerem działki 18/7 o powierzchni 0,0146 ha, na nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną również w obrębie ewidencyjnym Żabnica, oznaczoną numerem działki 18/10 o pow. 0,0128 ha, stanowiącą własność osób fizycznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 18/7 o pow. 0,0146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą do dalszego użytkowania z możliwością lokalizacji wbudowanej, nieuciążliwej funkcji usługowej oraz wolnostojących garaży i budynków gospodarczych bezpośrednio związanych z funkcją mieszkaniową (symbol 1MNj/U).
Takie samo przeznaczenie określone zostało dla działki nr 18/9, stanowiącej, wraz z działką nr 18/10, własność osób fizycznych. Za zgodą właścicieli, działka nr 18/10 o pow.0,0128 ha, przeznaczona w planie miejscowym na cele kultu religijnego (symbol UK), od wielu lat wykorzystywana jest przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Marii Vianne´ya, na potrzeby kościoła znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej (dz. nr 18/4).
W związku z tym, że nieruchomość gminna jest użytkowana na zasadzie dzierżawy, przez właścicieli działki nr 18/10, Proboszcz Parafii wystąpił z wnioskiem  o podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu władania przedmiotowymi nieruchomościami, pomiędzy Gminą i właścicielami i następnie formalnego zbycia na rzecz Parafii działki nr 18/10 na cel zgodny z jej obecnym wykorzystaniem  i przeznaczeniem określonym w planie miejscowym tj. kultu religijnego.
Właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na dokonanie przedmiotowej zamiany.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Sporządziła:
K.Lamperska