Sesja nr XLII

UCHWAŁA Nr XLII/373/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA Nr XLII/373/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014r.


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014r. poz. 179, poz. 180) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały NR XXX/261/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1057) wprowadza się zmianę dotychczasowej siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 3 „Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryfinie, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 74-100 Gryfino” na: ”Klub Nauczyciela w Gryfinie, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 74-100 Gryfino.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. Nr XXX/261/13 w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych jedna z siedzib obwodowej komisji wyborczej zlokalizowana została w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17 w Gryfinie. W dniu 31 sierpnia 2013 r. na podstawie Uchwały Nr XXXIII/282/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie została zlikwidowana.
W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany siedziby obwodowej komisji stałego obwodu wyborczego nr 3 zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.). Nowa lokalizacja pozostała w budynku byłej szkoły jednakże jako miejsce siedziby obwodowej komisji wyborczej wskazano Klub Nauczyciela.

Sporządziła:
Justyna Satanowska