Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/375/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLII/375/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318), uchwala się, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 169.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 169.800
757     Obsługa długu publicznego 169.800
75704   Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 169.800
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 169.800
OGÓŁEM 169.800

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 169.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 169.800
801     Oświata i wychowanie 169.800
80104   Przedszkola 110.000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 110.000
80195   Pozostała działalność 59.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.800
OGÓŁEM 169.800

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 801, 757

  • 169.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z możliwością uwolnienie środków niewykorzystanych w I kwartale b.r., a zaplanowanych na spłatę udzielonych poręczeń. Środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków oświatowych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz