Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IV/5F

21.02.2024

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NAZWISKA
PIERWSZEGO WSPÓLNEGO DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2809 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Podanie lub
  2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
    • dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków - 11,00 zł..
„Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.
lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.”

Oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Niezwłocznie.
  2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków (w formie protokołu).
  2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody  Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mając wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)