Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IV/5C

14.05.2020

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NAZWISKA
PIERWSZEGO WSPÓLNEGO DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA

Podstawa prawna:
1. Art. 88 § 3 i 4 i art. 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2086).
2. Art. 22, art. 32 ust.2. i art. 68 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
5. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1480).
6. Art.35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie  lub
  2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
    * dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków - 11,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 
92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A.  w Gryfinie i kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Niezwłocznie.
  2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), 
 pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e- mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków (w formie protokołu).
  2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mając wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.