Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/399/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XLVI/399/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13; Nr 228, poz. 1368; z 2014 r. poz. 423) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się przystanki komunikacyjne stanowiące własność Gminy Gryfino, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków wskazanych w §1, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Za korzystanie z przystanków, o których mowa w §1, nie pobiera się opłat.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. poz. 13 ze zmianami) do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Określenie przedmiotowych przystanków i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich, zgodnie z art. 15 ust. 2 wspomnianej ustawy, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gminnych przewozów pasażerskich organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest dana gmina.

Sporządził
Mariusz Tarka