Sesja nr XXIX

UCHWAŁA Nr XXIX/258/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie

UCHWAŁA Nr XXIX/258/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2016 r.


w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ul. „Armii Krajowej” w Gryfinie drogom publicznym oznaczonym numerami ewidencyjnymi działek: 164 obręb Wełtyń II i 1 obręb Żórawie.

§ 2. Nadać nazwę ul. „Borówkowa” drogom publicznym, oznaczonym numerami ewidencyjnymi działek: 125 i 75/2, położonym w obrębie Żórawie.

§ 3. Nadać nazwę ul. „Morelowa” drodze publicznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 130, położonej w obrębie Żórawie,

§ 4. Nadać nazwę ul. „Poziomkowa” drodze publicznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 113, położonej w obrębie Żórawie.

§ 5. Nadać nazwę ul. „Jagodowa” drogom publicznym, oznaczonym numerami ewidencyjnymi działek: 95/1 i 103/3 oraz drodze wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/5, położonym w obrębie Żórawie.

§ 6. Nadać nazwę ul. „Malinowa” drogom publicznym, oznaczonym numerami ewidencyjnymi działek: 75/1, 94, 100, 103/1, 81/10 i 80/9, położonym w obrębie Żórawie.

§ 7. Usytuowanie ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

We wsi Żórawie realizowana jest nowa zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa, co wiąże się z koniecznością nadania numerów porządkowych nowo wybudowanym budynkom, gdzie przy rozproszonym układzie wsi, ustalenie takiego numeru jest utrudnione.
W celu rozwiązania problemu mieszkańcy wsi zawnioskowali, o nadanie w miejscowości nazw ulic dla poszczególnych dróg.
Ustalono, że drogi publiczne, którym niezbędne jest nadanie nazw ulic, położone w obrębie Zórawie, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 125, 75/2, 130, 113, 95/1, 103/2, są drogami gminnymi, natomiast drogi publiczne oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 75/1, 94, 100, 103/1, 80/9, 81/10 oraz droga wewnętrzna oznaczona numerem ewidencyjnym działki 97/5, stanowią własność Skarbu Państwa.
Zarządzeniem 0050.102.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 sierpnia 2016 r, w terminie od dnia 11.08.2016 r. do dnia 09.09.2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne wśród mieszkańców wsi Żórawie.
Propozycje nazw ulic mieszkańcy złożyli w formie ankiet.
Za koniecznością nadania nazwy ul. „Armii Krajowej” dla dróg oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 164 obręb Wełtyń II i 1 obręb Żórawie przemawia fakt, że przy drogach tych powstało wiele nowych budynków mieszkalnych, którym zostały nadane numery porządkowe, przypisane do ul. Armii Krajowej w Gryfinie.
Ulicę Armii Krajowej stanowi droga publiczna, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 380 obręb 4 m. Gryfino. W związku z tym, że przedmiotowe drogi położone są na jej przedłużeniu, zasadnym jest aby nadać im tę samą nazwę.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Tomasz Miler