Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IX/2J

21.02.2024r.

SKŁADANIE WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. plik z aktualnym kolorowym zdjęciem, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Jeżeli ukończyłeś 12 rok życia, to aby dokończyć składanie wniosku, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez internet, musisz przyjść do urzędu, aby złożyć odciski palców i podpis (dane te zostaną zamieszczone w Twoim dowodzie). Jeśli tego nie zrobisz Twój wniosek nie zostanie zrealizowany.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- nie później niż w terminie 30 dni od wizyty w urzędzie,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub osoba składająca wniosek na jej rzecz zostanie zawiadomiona.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 205.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

VI. UWAGI:

 1. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/e-dowod.
 2. Kiedy musisz posiadać dowód osobisty.
  Kiedy jesteś pełnoletni i zamieszkujesz w Polsce.
 3. Kiedy możesz złożyć wniosek:
  1. dla siebie:
   • jeśli jesteś pełnoletni,
   • jeśli ukończysz 18 lat za 30 lub mniej dni,
  2. dla dziecka:
   • jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem (przyjdź po odbiór z dzieckiem jeśli skończyło 5 lat)
 4. Musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego jeżeli:
  • ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce – nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności,
  • Twój dowód kończy ważność za 30 dni,
  • zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
  • zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
  • utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy dokument potwierdza Twoją tożsamość,
  • uprawdopodobnisz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
   Ponadto możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego jeżeli:
  • chcesz wymienić dowód bez warstwy elektronicznej,
  • upłynął termin zawieszenia dowodu,
  • w dowodzie brakuje certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
  • nie masz możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
  • nie posiadasz w warstwie elektronicznej odcisków palców.
 5. Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL.
  Jeśli wniosek o wydanie dowodu osobistego składasz dla dziecka, które nie ma numeru PESEL, przez ePUAP wyślij pismo ogólne, dołącz zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego, skontaktuj się w tym zakresie z USC.
 6. Odbiór dowodu osobistego.
  1. Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy do którego wysłałeś wniosek.
  2. Dowód osobisty dla dziecka w wieku poniżej lat 12 odbiera rodzic, jeśli dziecko skończyło 5 lat musi być obecne przy odbiorze dokumentu.
  3. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 12 do 13 lat odbiera rodzic, opiekun, ale dziecko musi być obecne przy odbiorze, aby sprawdzić zgodność odcisków palców.
  4. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 13 r. życia odbiera rodzic, opiekun. Dziecko musi być obecne przy odbiorze aby sprawdzić zgodność odcisków palców, nadać PIN-y. Dowód może samodzielnie odebrać dziecko.
  5. Gdy odbierasz nowy dowód osobisty musisz okazać swój aktualnie posiadany dowód, a jeśli odbierasz dowód dla innej osoby, to również dotychczasowy dowód tej osoby, w celu jego unieważnienia, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 7. Inne informacje

  Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
  https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2