Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IX/2C

21.01.2020r.

DOWÓD OSOBISTY - ODBIÓR GOTOWEGO DOKUMENTU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 653),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty,  uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dowód lub paszport, a w przypadku ich braku inny dokument zawierający fotografię.
2. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni od dnia złożenia wniosku. 
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:
  • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi osoba, która nie ukończyła 5. roku życia albo nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
  • Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
   - wniosek został złożony poza siedzibą organu gminy (art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności) – odbiór tylko w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
   - wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
 3. W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.
 4. Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy:
  • zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz
  • przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.
 5. Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
  1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów:
   • 4-cyfrowy kod PIN do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
   • 6-cyfrowy kod PIN do certyfikatu podpisu osobistego.
  2. Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze, w dowolnym urzędzie.
  3. Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
  4. W przypadku zablokowania kodu PIN dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu PUK, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
  5. Czynności, o których mowa w ust. c) i d), posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.