Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IX/3J

21.02.2024r.

DOWÓD OSOBISTY
- ZAWIADOMIENIE O UTRACIE/USZKODZENIU DOKUMENTU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - formularz.pdf,
 2. Dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu).
 3. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 205.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym, w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
 5. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator.
 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia pisemnie, za pomocą poczty lub telefaksu – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 9. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
  Z chwilą unieważnienia dowodu osobistego numer PESEL zostaję automatycznie zastrzeżony.
 10. Jeśli myślisz, że twój dowód jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Sprawdź, jak to zrobić — https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zawieszenie-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-e-dowodu. Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku. Pamiętaj! Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni od zawieszenia – twój dowód zostanie unieważniony na zawsze. W takiej sytuacji złóż wniosek o nowy dowód.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2