Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IX/3C

21.01.2020r.

DOWÓD OSOBISTY
- ZAWIADOMIENIE O UTRACIE/USZKODZENIU DOKUMENTU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 653),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31 z późn. zm.,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :
  • składany osobiście w formie papierowej - druk do pobrania - formularz.pdf ,
   lub na miejscu na stanowisku dowodów osobistych (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty),
  • paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  • przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 201.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.
 2. Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 4. Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 5. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 6. Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia w urzędzie.
 7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał w urzędzie osobistego zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego, w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu wydaje się na żądanie.
 8. Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
  W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania decyzji (decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego), posiadacz dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
  Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Można je dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. - druk do pobrania formularz.pdf , lub na miejscu na stanowisku dowodów osobistych.
  W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
  Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
  Uwaga !!!
  Składając formularz w organie gminy, przedstawia się potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
 9. Utratę dowodu osobistego można głosić w swoim banku. Bank przekazuje informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.