Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO X/4G

21.02.2024r.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1191 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie wraz z pisemnym wyjaśnieniem dotyczące przyczyn braku potwierdzenia pobytu osoby w lokalu  lub .
 2. Wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka),
 3. Do wglądu:
  • obywatel Polski - dowód osobisty lub paszport,
  • cudzoziemiec – właściwy dokument zezwalający na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty wymienione przy odpowiednich procedurach: zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały, zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.
   W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania  lub ,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,
  • w przypadku reprezentowania cudzoziemca, pełnomocnik przedkłada właściwy dokument zezwalający na pobyt cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

* za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł.
* od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez upoważnionego pracownika Wydziału, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy -5,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu zgodnie z przepisami KPA).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku zameldowania na pobyt czasowy należy podać deklarowany okres pobytu.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2