Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO X/4C

14.05.2020r.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie wraz z pisemnym wyjaśnieniem dotyczące przyczyn braku potwierdzenia pobytu osoby w lokalu  lub .
 2. Wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka),
 3. Do wglądu:
  • obywatel Polski - dowód osobisty lub paszport,
  • cudzoziemiec – właściwy dokument zezwalający na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty wymienione przy odpowiednich procedurach: zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały, zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.
   W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania  lub ,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,
  • w przypadku reprezentowania cudzoziemca, pełnomocnik przedkłada właściwy dokument zezwalający na pobyt cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

* za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł.
* od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez upoważnionego pracownika Wydziału, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy -5,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić  w kasie urzędu lub  na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu zgodnie z przepisami KPA).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku zameldowania na pobyt czasowy należy podać deklarowany okres pobytu.