Wydanie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/3I

25.01.2023 r.

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO ZAJMOWANEGO LOKALU, WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu  lub
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej

II. OPŁATY:
opłata skarbowa – 17 zł za wydanie zaświadczenia
Opłatę skarbową uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy
92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do siedmiu dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.