Wydanie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/3H

30.01.2019 r.

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO ZAJMOWANEGO LOKALU, WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu  lub
  2. załączniki (w zależności od sytuacji):
    • kserokopia umowy najmu
    • kserokopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do lokalu zajmowanego przez małżonka

II. OPŁATY:
opłata skarbowa – 17 zł za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 61124038551111001012416308.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do siedmiu dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 215, 208, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.