Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po zgonie najemcy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/6J

25.01.2023 r.

POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA W NAJEM LOKALU PO ZGONIE NAJEMCY

Podstawa prawna:
1. art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),
2. §21 ust. 1 pkt 2-3 Uchwały Nr XXVIII/239/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 595).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu po zgonie najemcy  lub ,
  2. załączniki:
    • odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy (do wglądu)

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania, uwagi i zastrzeżenia rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów. W przypadku zaistnienia podstaw prawnych do zastosowania §21 ust. 1 pkt 2-3 cytowanej Uchwały wniosek opiniowany jest przez Komisję Mieszkaniową.