Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po zgonie najemcy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK III/6I

30.01.2019 r.

POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA W NAJEM LOKALU PO ZGONIE NAJEMCY

Podstawa prawna:
1. art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.  z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
2. §20 ust. Uchwały Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz.1589)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu po zgonie najemcy  lub ,
  2. załączniki:
    • odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 215, 208, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.
  2. W przypadku zaistnienia podstaw prawnych do zastosowania §20 ust. 1 pkt 2-3 cytowanej Uchwały wniosek poddany zostaje pod rozpatrzenie przez Komisję Mieszkaniową.