Przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO VI/1F

21.02.2024r.

PRZYJĘCIE  PRZEZ  KIEROWNIKA  URZĘDU  STANU  CYWILNEGO OŚWIADCZENIA  OSTATNIEJ  WOLI  SPADKODAWCY  W  POSTACI TESTAMENTU  ALLOGRAFICZNEGO

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.jDz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek  lub
 2. Dowód osobisty spadkodawcy.
 3. Dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu allograficznego - 22,00 zł.

„Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.
lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.”
Oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail: usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego, tj. złożenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego (protokół -  lub )

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Termin przyjęcia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli zainteresowany ustala osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 1 lub w miejscu zamieszkania spadkodawcy.
 2. Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków.
 3. Świadkiem nie może być:
  1. osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. osoba niewidoma, niema lub głucha,
  3. osoba nie umiejąca czytać i pisać,
  4. osoba nie władająca językiem polskim,
  5. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
  6. osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 4. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób określony w niniejszej procedurze.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)