Przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO VI/1A

25.01.2019r.

PRZYJĘCIE  PRZEZ  KIEROWNIKA  URZĘDU  STANU  CYWILNEGO OŚWIADCZENIA  OSTATNIEJ  WOLI  SPADKODAWCY  W  POSTACI TESTAMENTU  ALLOGRAFICZNEGO

Podstawa prawna
1. Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1025 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek  lub
 2. Dowód osobisty spadkodawcy.
 3. Dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca.

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu allograficznego - 22,00 zł.
 2. Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Bank Pekao S.A. I/O 61124038551111001012416308 (na poczcie,  przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. w Gryfinie i w kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), 
 pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail: usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego, tj. złożenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli  w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego  lub

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Termin przyjęcia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli zainteresowany ustala osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 24 lub w miejscu zamieszkania spadkodawcy.
 2. Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków.
 3. Świadkiem nie może być:
  1. osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. osoba niewidoma, niema lub głucha,
  3. osoba nie umiejąca czytać i pisać,
  4. osoba nie władająca językiem polskim,
  5. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
  6. osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 4. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób określony w niniejszej procedurze.