NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VIII. NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

            Wprowadzenie zaproponowanego i omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę i funkcjonowanie. Do głównych nakładów inwestycyjnych należy zaliczyć nakłady na:

 • system gromadzenia odpadów – zakup pojemników i worków;
 • system zbiórki odpadów – zakup sprzętu do obsługi rozstawionych pojemników  i worków (sprzęt transportowy);
 • zagospodarowanie odpadów – wybudowanie Zakładu Recyklingu, Kompostowni albo instalacji fermentacji, Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych;
 • budowę instalacji do unieszkodliwiania odpadów – rozbudowa składowiska odpadów Gryfino-Wschód;
 • akcję informacyjno–edukacyjną.

W związku z proponowanym dla terenu miasta i gminy Gryfino modelem zakładającym funkcjonowanie gospodarki odpadami w ramach powołanego Związku Komunalnego gmina będzie samodzielnie ponosiła koszty zakupu pojemników i worków oraz sprzętu transportowego, a także akcji informacyjno-edukacyjnej. W odniesieniu do kosztów budowy i funkcjonowania ZZOUO gmina będzie w nich uczestniczyć zgodnie z zasadami finansowania działalności Zakładu przez poszczególne gminy. Zasady te powinny zostać ustalone przed rozpoczęciem budowy Zakładu.

Przedstawione poniżej zestawienie nakładów inwestycyjnych nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem zaproponowanego systemu gospodarki odpadami. Koszty te wynikać będą z wyboru metody zbiórki odpadów, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz organizacji systemu gospodarki odpadami. Na koszty te wpływać będą między innymi:

 • koszty paliwa,
 • amortyzacja użytkowanego sprzętu,
 • koszty energii elektrycznej,
 • koszty zatrudnienia pracowników,
 • koszty lokalizacyjne (podatki gruntowe) itp.

8.1. System gromadzenia odpadów

Stworzenie systemu zbiórki odpadów będzie wiązało się z rozstawieniem nowych lub uzupełnieniem liczby już wykorzystywanych pojemników. W związku z wprowadzeniem na terenie miasta i gminy systemu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów będą one zbierane w różne rodzaje pojemników.

Do wyliczeń nakładów na zakup pojemników posłużono się cenami (netto) oferowanymi przez Biuro Handlowe ABRYS Technika z marca 2004 r.

8.1.1. Zmieszane odpady balastowe

Zgodnie z wytyczonymi celami oraz założeniami systemu zbiórki odpadów stworzony winien być system obejmujący wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Wiązać się to  będzie z koniecznością zakupu pojemników do uzupełnienia ich liczby w wymaganym zakresie. Do kalkulacji przyjęto założenie, że funkcjonujące na terenie gminy pojemniki 110- i 1100-litrowe wykorzystywane są do obsługi mieszkańców. Istniejące potrzeby w zakresie uzupełnienia ilości pojemników oraz konieczne nakłady przedstawia tabela 14.

UWAGA: Przedstawione ilości pojemników uwzględniają stan obecny wyposażenia w pojemniki.

 Tabela 14  

Zestawienie nakładów na zakup pojemników na zmieszane odpady balastowe w mieście i gminie Gryfino wg stworzonego modelu 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

OGÓŁEM
NAKŁADY
[zł]1)
 

Pojemniki 110 l.

Pojemniki 1100 l.

Ilość w szt.

Nakłady w zł

Ilość w szt.

Nakłady w zł

-

-

347

267.190

267.190

1) nakłady wyliczone wg cen jednostkowych sprzętu oferowanego przez ABRYS-Technika obowiązujących w marcu 2004.

Obecnie eksploatowana ilość pojemników 110-litrowych zaspokaja potrzeby w zakresie budowy systemu zbiórki w rejonach zwartej zabudowy jednorodzinnej miast oraz terenów wiejskich gminy .

8.1.2. Surowce wtórne

Nakłady na zakup pojemników (worków) do zbiórki surowców wtórnych według przyjętych założeń na terenie miasta i gminy przedstawia tabela nr 15.

Zestawienie nakładów na zakup pojemników i worków foliowych na odpady surowcowe w mieście i gminie Gryfino wg stworzonego modelu

 Tabela  15

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

OGÓŁEM
NAKŁADY
[zł]1)

 

Worki foliowe

Pojemniki 1100 l

Ilość w szt.

Nakłady w zł

Ilość w szt.

 

85.644

59.950

440

352.000

411.950

1) nakłady wyliczone wg cen jednostkowych sprzętu oferowanego przez ABRYS-Technika obowiązujących w marcu 2004.

8.1.3. Bioodpady

Nakłady na zakup pojemników do zbiórki bioodpadów według przyjętych założeń na terenie gminy przedstawia tabela 16.

Zestawienie potrzeb i nakładów na zakup pojemników na bioodpady w mieście i gminie Gryfino wg stworzonego modelu

Tabela 16

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

OGÓŁEM
NAKŁADY
[zł]1)
 

Biotainer 140 l

Biotainer 240 l

Ilość w szt.

Nakłady w zł

Ilość w szt.

Nakłady w zł

133

35.910

220

66.000

101.910

1) nakłady wyliczone wg cen jednostkowych sprzętu oferowanego przez ABRYS-Technika obowiązujących w marcu 2004.

8.2. System zbiórki i transportu odpadów

            W zaproponowanym systemie gospodarki odpadami dla gminy (model związkowy) konieczne jest zapewnienie właściwego ich odbioru. Wiąże się to z zabezpieczeniem właściwych samochodów (śmieciarek) do ich obsługi. Samochody te powinny zapewniać opróżnianie i odbiór pojemników 110-, 240- i 1100-litrowych. Ceny tego typu pojazdów są różne w zależności od producenta. Poniżej podano przykładowe ceny ofertowe (tabela 17).

Zestawienie cen sprzętu do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów

Tabela 17

Małopolska Wytwórnia Maszyn – Brzesko sp. z o.o.

Typ

SK-1 (Star 12.157)

SK-1 (Star 8.117)

Pojemność [m3]

12,5

8,0

Stopień zgniotu

2-5

2-5

Cena

240 tys. zł

210 tys. zł

EKO CEL Polska sp. z o.o.

Typ

MEDIUM

MINI BOE

Pojemność [m3]

14-17

10-13

Stopień zgniotu

4

4

Cena

42 tys. EURO (zabudowa)
46-50 tys. EURO (podwozie)

40 tys. EURO (zabudowa)
41-45 tys. EURO (podwozie)

EKO CEL Polska sp. z o.o. (sprzęt do zbiórki bioodpadów)

Typ

MEDIUM S

Pojemność [m3]

16 m3

Stopień zgniotu

4

Cena

90 tys. EURO (zabudowa)
46-50 tys. EURO (podwozie)

            Ostateczne ustalenie liczby potrzebnego sprzętu do zbiórki odpadów będzie zależało od zakresu i organizacji ich zbiórki.

8.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

            Zgodnie z przyjętymi założeniami odzysk odpadów będzie prowadzony w ramach Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Nakłady inwestycyjne na jego budowę zostały oszacowane w oparciu o nakłady na realizację tego typu inwestycji w Polsce. Ceny urządzeń zostały uzyskane u bezpośrednich dostawców. Koszty podano w złotych na poziomie cen roku 2003. Zakłada się, że Zakład będzie znajdował się przy związkowym składowisku odpadów zatem nakłady na infrastrukturę składowiska i Zakładu w części będą się pokrywały (system dróg wewnętrznych, budynki administracyjne itp.).

8.3.1. Zakład Recyklingu

Nakłady inwestycyjne na budowę Zakładu Recyklingu w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 18.

Nakłady inwestycyjne na budowę Zakładu Recyklingu

Tabela 18      

Lp

Element

Wartość w zł1)

1.

Zasieki buforowe na surowce wtórne

39.000

2.

Sortownia

 • hala sortowni z magazynem
  surowców wtórnych
 • linia sortownicza
 • prasa belująca do makulatury
 • spycharko-ładowarka
 • waga samochodowa

 

 • 996.000

 • 640.000

 • 20.000

 • 320.000

 • 95.000

 RAZEM:

2.110.000

1) Wartości szacunkowe

8.3.2. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 19.

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

Tabela 19        

Lp.

Element

Wartość w zł1)

1.

Hala punktu (wariant odrębnej lokalizacji)

75.000

2.

Wyposażenie

20.000

 RAZEM:

95.000

1) Wartości szacunkowe

8.3.3. Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 20.

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych

Tabela 20        

Lp.

Element

Wartość w zł1)

1.

Wiata

90.000

2.

Wyposażenie

20.000

 RAZEM:

110.000

1) Wartości szacunkowe

8.3.4. Kompostownia

Nakłady inwestycyjne na budowę związkowej kompostowni pryzmowej w zostały przedstawione w tabeli 21. Natomiast w tabeli 22 przedstawiono nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni reaktorowej.

Nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni pryzmowej

Tabela 21        

Lp.

Element

Wartość w zł1)

1.

Hala przygotowania wsadu

320.000

2.

Plac dojrzewania kompostu

720.000

3.

Sprzęt mechaniczny

 • rozdrabniarko-mieszarka
 • przerzucarka pryzm kompostowych
 • ładowarka
 • sito bębnowe

 

 • 920.000
 • 880.000
 • 380.000
 • 490.000
 RAZEM:

3.710.000

 

Wartość szacunkowa

Nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni reaktorowej M-U-T Kyberferm

Tabela 22      

L.p.

Element

Koszt brutto  w zł

1.

Instalacja technologiczna

3.300.000

2.

Hala przyjęcia i przygotowania materiału do kompostowania

320.000

3.

Hala kompostowania z bioreaktorami

800.000

4.

Plac dojrzewania kompostu

450.000

5.

Wiata obróbki końcowej

210.000

6.

Plac magazynowania materiału strukturalnego

80.000

7.

Filtr biologiczny

50.000

8.

Sprzęt mechaniczny:

 • rozdrabniarko-mieszarka
 • przerzucarka pryzm kompostowych
 • ładowarka
 • sito bębnowe
 
 • 920.000
 • 880.000
 • 380.000
 • 490.000

R a z e m:

7.880.000


8.3.5. Składowisko odpadów

Budowa związkowego, regionalnego składowiska odpadów zależeć od podjęcia przez zainteresowanie gminy działań organizacyjnych w celu realizacji wspólnej inwestycji.

Nakłady inwestycyjne na budowę związkowego składowiska odpadów będą zróżnicowane w zależności od ich lokalizacji i warunków geologicznych. Z szacunków kosztów budowy składowisk odpadów zgodnie z wymogami stawianymi tego typu obiektom wynika, że koszt budowy 1 m3 składowiska waha się od 24 do 43 zł. Na kwotę tę składają się koszty budowy:

 • drenażu nadfoliowego ze zbiornikiem odcieków;
 • budowy i uszczelnienia niecki składowiska;
 • studni odgazowujących;
 • infrastruktury kubaturowej;
 • śluzy dezynfekcyjnej;
 • wagi samochodowej;
 • doprowadzenie niezbędnych mediów.

Przyjmuje się, że budowa składowiska prowadzona będzie etapowo (budowa następnej kwatery będzie prowadzona po zapełnieniu poprzedniej) i w I etapie wykonana zostanie kwatera o powierzchni ok. 1,5 ha oraz infrastruktura składowiska. Przyjmując powyższe założenia szacuje się, że koszt budowy składowiska o powierzchni roboczej ok. 1,5 ha wraz z wyposażeniem technicznym (kompaktor, spychacz) wyniesie ok. 4.300.000 zł.

Do czasu jej zakończenia i odpady będą nadal składowane na składowisku odpadów komunalnych Gryfino-Wschód, który to obiekt w najbliższych latach wymaga rozbudowy. Szacunkowy koszt rozbudowy składowiska w Gryfinie o nową kwaterę składowania o powierzchni 1,0 ha wynosi około 1.500.000-2.000.000 zł.