SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI   
I. WSTĘP
 
 • 1.1. Przedmiot, podstawa formalna i zakres opracowania
 • 1.2. Potrzeba i cel opracowania
 • 1.3. Podstawa prawna opracowania
 • 1.4. Wykorzystane materiały
 • 1.5. Terminologia 
 
II. ANALIZA OBECNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 
 • 2.1. Dane ogólne
 • 2.2. Ilość powstających odpadów
  • 2.2.1. Odpady komunalne
   • 2.2.1.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych
   • 2.2.1.2. Inne odpady komunalne
  • 2.2.2. Odpady niebezpieczne
   • 2.2.2.1. Odpady niebezpieczne z przemysłu, działalności handlowej i usługowej 
   • 2.2.2.2. Odpady medyczne i weterynaryjne
   • 2.2.2.3. Wraki samochodowe
  • 2.2.3. Odpady inne niż niebezpieczne
   • 2.2.3.1. Odpady z przemysłu, działalności handlowej usługowej 
   • 2.2.3.2. Odpady z oczyszczalni ścieków
  • 2.2.4. Łączna szacowana ilość powstających odpadów
 • 2.3. System zbiórki odpadów komunalnych
 • 2.4. Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  • 2.4.1. Obecnie eksploatowane składowiska odpadów
  • 2.4.2. Nieczynne składowiska odpadów
  • 2.4.3. Pozostałe instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • 2.5. Zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  oraz odpadów innych niż niebezpieczne
 • 2.6. Podsumowanie  

 

III. PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW   

 

IV. CELE I ZADANIA POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
 
 • 4.1. Założenia wynikające z krajowego planu gospodarki odpadami
 • 4.2. Założenia wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
 • 4.3. Założenia wynikające z  powiatowego planu gospodarki odpadami
 • 4.4. Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami  

 

V. GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
 
 • 5.1. Wprowadzenie
 • 5.2. System gospodarki odpadami komunalnymi
  • 5.2.1. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
   • 5.2.1.1. Zmieszane odpady balastowe
   • 5.2.1.2. Odpady opakowaniowe i surowcowe
   • 5.2.1.3. Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji
   • 5.2.1.4. Odpady wielkogabarytowe
   • 5.2.1.5..Odpady niebezpieczne znajdujące się w odpadach komunalnych
  • 5.2.2. Transport odpadów
  • 5.2.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
   • 5.2.3.1. Zakład Recyklingu
   • 5.2.3.2. Kompostownia
   • 5.2.3.3. Instalacja fermentacji beztlenowej
   • 5.2.3.4. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych
   • 5.2.3.5. Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych
   • 5.2.3.6..Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • 5.3. System gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • 5.4. System gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne
 • 5.5. System gospodarki odpadami biodegradowalnymi
 • 5.6. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  • 5.6.1. Modernizacja i zamykanie istniejących instalacji 
  • 5.6.2. Nowe instalacje  

 

VI. KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ ORAZ DŁUGOTERMINOWY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI   

 

VII. ZASADY PROWADZENIA EDUKACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
 
 • 7.1. Potrzeba edukacji ekologicznej
 • 7.2. Sposoby prowadzenia akcji edukacyjnej społeczeństwa
  • 7.2.1. Decydenci
  • 7.2.2. Edukacja dzieci i młodzieży
  • 7.2.3. Edukacja dorosłych
 • 7.3. Społeczne kampanie informacyjne
  • 7.3.1. Media w kampanii informacyjnej
   • 7.3.1.1. Prasa lokalna
   • 7.3.1.2. Lokalne rozgłośnie radiowe
   • 7.3.1.3. Internet
  • 7.3.2. Okresowe kampanie informacyjne
   • 7.3.2.1 Akcja ulotkowa
   • 7.3.2.2. Festyny
   • 7.3.2.3. Gminna Debata   

 

VIII. NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 
 • 8.1. System gromadzenia odpadów
  • 8.1.1. Zmieszane odpady balastowe
  • 8.1.2. Surowce wtórne
  • 8.1.3. Bioodpady
 • 8.2. System zbiórki i transportu odpadów
 • 8.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
  • 8.3.1. Zakład Recyklingu
  • 8.3.2. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych
  • 8.3.3. Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych
  • 8.3.4. Kompostownia
  • 8.3.5. Składowisko odpadów

 

IX.

SPOSOBY FINANSOWANIA REALIZACJI PLANU
 
 • 9.1. Emisja obligacji komunalnych
 • 9.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 9.3. EkoFundusz
 • 9.4. Wsparcie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 • 9.5. Kredyty Banku Ochrony Środowiska
 • 9.6. Partnerstwo publiczno-prywatne

 

X.

SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU
 
 • 10.1. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami
  • 10.1.1. Instrumenty prawne
  • 10.1.2. Instrumenty finansowe
  • 10.1.3. Instrumenty społeczne
  • 10.1.4. Instrumenty strukturalne
 • 10.2. Monitorowanie Planu Gospodarki Odpadami
  • 10.2.1. Zasady monitoringu
  • 10.2.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych  

 

XI. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO    

 

XII.

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Załącznik nr 1
Podmioty gospodarcze z terenu miasta i gminy Gryfino posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub które złożyły informacje o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych (poza odpadami z grupy 18)

Załącznik nr 2
Podmioty gospodarcze z terenu miasta i gminy Gryfino posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub które złożyły informacje o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych z grupy 18
Załącznik nr 3
Podmioty gospodarcze z terenu miasta i gminy Gryfino posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne lub które złożyły informacje o wytwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne
Załącznik nr 4
Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie miasta i gminy Gryfino