KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ ORAZ DŁUGOTERMINOWY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

    
VI. KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ ORAZ DŁUGOTERMINOWY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Określone dla miasta i gminy Gryfino w rozdziale IV cele i kierunki działań mają doprowadzić do stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. Przyjęty model gospodarki wynikający z uwarunkowań formalnych, technicznych   i ekonomicznych wyznacza do realizacji konkretne zadania. Dzięki nim będzie możliwe osiągnięcie wyznaczonych celów.

Zadania te powinny być realizowane w sposób etapowy, w pierwszej kolejności te, dzięki którym nastąpi najszybsza poprawa dotychczasowego stanu gospodarki na terenie gminy (zadania krótkookresowe), w dalszej - zadania, których wykonanie pozwoli na całościowe osiągnięcie założonych celów strategicznych w wyznaczonej perspektywie czasowej (zadania długookresowe).

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań według założonych celów, z podaniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizacje, przedstawiono w tabeli 10 i 11. Natomiast w tabelach 12 i 13 przedstawiono harmonogram realizacji tych działań w poszczególnych latach (lata 2004-2015).

Zadania krótkoterminowe dla miasta i gminy Gryfino na lata 2004–2007

 

Tabela 11   
Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Odpowiedzialny Okres realizacji Źródła finansowania
1 2

3

4 5 6
Zapobieganie powstawaniu odpadów  Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ZADANIA WŁASNE
Przekazanie ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami – druk ulotek informacyjnych
Burmistrz Miasta i Gminy 2004-2005 GFOŚ i GW
Uchwalenie nowego regulaminu porządku i czystości w gminie w nawiązaniu do uchwalonego gminnego planu gospodarki odpadami Rada Miejska  2004-2005 Budżet Gminy 
Informowanie o wynikach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami Burmistrz Miasta i Gminy Zadanie ciągłe 
Promowanie technologii małoodpadowych

ZADANIA WŁASNE
Opracowanie zasad pomocy (np. ulgi) podmiotom wprowadzającym nowoczesne technologie małoodpadowe lub prowadzącym działania proekologiczne

Burmistrz Miasta i Gminy 2007 Budżet Gminy, środki własne jednostek realizujących, fundusze pomocowe UE
Wprowadzenie ograniczenia składowania odpadów z działalności podmiotów gospodarczych Zarządzający składowiskiem 2007 Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska
ZADANIA KOORDYNOWANE
Stworzenie punktu informacyjnego o możliwościach wprowadzenia (zmiany) technologii małoodpadowych, „clean production” itp. w ramach GPEE
Burmistrz Miasta i Gminy, organizacje pozarządowe 2007
Ewidencjonowanie odpadów ZADANIA KOORDYNOWANE
Kontrola zgodności wytwarzanych odpadów z uzyskanymi zezwoleniami na wytwarzanie i składanymi informacjami
Burmistrz Miasta i Gminy, Starosta Zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących
Ewidencja firm wywozowych i instalacji unieszkodliwiania odpadów – kontrola zezwoleń i funkcjonowania Burmistrz Miasta i Gminy, Starosta Zadanie ciągłe
1 2

3

4 5 6
Zapobieganie powstawaniu odpadów  Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ZADANIA WŁASNE
  Ewentualne przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych i scedowanie go na Związek Gmin, np. Związek Gmin Dolnej Odry
Rada Miejska 2006-2007 Budżet Gminy
ZADANIA KOORDYNOWANE
Ewentualne opracowanie i przyjęcie związkowego planu gospodarki odpadami uwzględniającego zapisy gminnych planów gospodarki odpadami
Związek Gmin, Rada Miejska 2006-2007
Utworzenie przez Związek spółki, która będzie realizować statutowe zadania Związku: Związkowego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (ZZOUO) Związek Gmin 2006-2007
Selektywna zbiórka odpadów Organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych ZADANIA WŁASNE Opracowanie (modyfikacja) zasad gromadzenia i odbioru odpadów zmieszanych2)  Burmistrz Miasta i Gminy 2004-2005 Budżet Gminy
Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki odpadów zmieszanych – zakup brakującej ilości pojemników Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2005-2006
Organizacja systemu zbiórki surowców wtórnych ZADANIA WŁASNE Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru surowców wtórnych 2)  Burmistrz Miasta i Gminy1) 2004-2005 Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska
Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki surowców wtórnych – zakup brakującej ilości pojemników dla poszczególnych typów zabudowy Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1), przedsiębiorstwa wywozowe 2004-2006
Budowa uzupełniającego systemu zbiórki surowców wtórnych – zakup lub docelowe rozstawienie istniejących pojemników Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1), przedsiębiorstwa  wywozowe  2006
Organizacja systemu selektywnej zbiórki biodegradowlnych odpadów komunalnych ZADANIA WŁASNE Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych z poszczególnych źródeł 2) Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2005-2007 Budżet Gminy, środki własne jednostek realizujących, środki z funduszy ochrony środowiska
Budowa systemu zbiórki odpadów biodegradowlnych z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej – zakup niezbędnej ilości pojemników Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1), przedsiębiorstwa wywozowe 2007
1 2 3 4 5 6
Selektywna zbiórka odpadów  Organizacja systemu selektywnej zbiórki biodegradowlnych odpadów komunalnych ZADANIA WŁASNE
Budowa systemu zbiórki odpadów biodegradowlnych, pochodzących z pielęgnacji i utrzymania zieleni – wyznaczenie miejsc czasowego ich przetrzymania
Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1), przedsiębiorstwa  utrzymania zieleni  2007 Budżet Gminy, środki własne jednostek realizujących, środki z funduszy ochrony środowiska
Budowa systemu zbiórki osadów z oczyszczalni ścieków Firmy wywozowe, zarządzający oczyszczalniami 2005-2007 Środki własne jednostek realizujących, środki z funduszy ochrony środowiska
Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ZADANIA WŁASNE
Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych 2)
Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2005 Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska
Wyznaczenie lokalizacji oraz budowa Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2005-2006
Wyłonienie firmy odpowiedzialnej za zbiórkę odpadów niebezpiecznych – rozpoczęcie zbiórki odpadów niebezpiecznych Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2005-2006
Opracowanie programu usuwania odpadów zawierających azbest Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2006
Organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów ZADANIA WŁASNE
Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów 2)
Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2005 Budżet Gminy, GFOŚ i GW, środki własne jednostek realizujących
Budowa systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, z sektora budowlanego i wraków pojazdów  - wyznaczenie lokalizacji i stworzenie gminnych punktów gromadzenia odpadów nietypowych Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1), przedsiębiorstwa wywozowe 2006
Odzysk i recykling odpadów Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów ZADANIA WŁASNE
Prowadzenie odzysku i przetwarzania odpadów w dotychczas istniejących instalacjach
Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1), przedsiębiorstwa wywozowe Zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących, środki z funduszy ochrony środowiska
Podjęcie rozmów z Organizacjami Odzysku – możliwości przekazywania do odzysku zebranych frakcji odpadów Związek Gmin, Burmistrz Miastai Gminy1) 2005-2007 Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska, fundusze pomocowe UE
Zapewnienie możliwości przerobu odpadów biodegradowalnych Burmistrz Miasta i Gminy1) 2007
1 2

3

4 5 6
Odzysk i recykling odpadów Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów ZADANIA KOORDYNOWANE
Budowa w ramach ZZOUO sortowni odpadów
Związek Gmin 2006-2007 Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska, Fundusze pomocowe UE
Budowa w ramach ZZOUO kompostowni lub instalacji fermentacji beztlenowej Związek Gmin 2007
Unieszkodliwianie odpadów Właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania ZADANIA WŁASNE Likwidacja dzikich wysypisk Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) Zadanie ciągłe Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska
Rozbudowa składowiska odpadów Gryfino-Wschód o kolejne kwatery składowania odpadów Burmistrz Miasta i Gminy 2), zarządzający składowiskiem 2005-2007
ZADANIA KOORDYNOWANE Przyjmowanie (z chwilą zamknięcia innych funkcjonujących składowisk) odpadów na funkcjonujące składowisko Gryfino-Wschód, na mocy stosownych porozumień Zarządzający składowiskiem, Związek Gmin Zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska
Eksploatacja istniejących składowisk odpadów Zarządzający składowiskami Zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących środki z funduszy ochrony środowiska,
Edukacja ekologiczna Prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację gospodarki odpadami na terenie powiatu ZADANIA KOORDYNOWANE Szkolenia, wykłady, wyjazdy „techniczne” itp. Burmistrz Miasta i Gminy1), organizacje pozarządowe Zadanie ciągłe Budżet Gminy, GFOŚ i GW, fundusze pomocowe UE
Prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnej wśród mieszkańców ZADANIA KOORDYNOWANE Akcja ulotkowa, wykłady, festyny itp. Burmistrz Miasta i Gminy1), organizacje pozarządowe Zadanie ciągłe

1) w przypadku, gdy zadania gospodarki odpadami będą realizowane samodzielnie (poza strukturami Związku Gmin)

2) na podstawie zatwierdzonych planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego)

 

Długoterminowy program strategiczny dla miasta i gminy Gryfino na lata 2008–2015

Tabela 12

Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Odpowiedzialny Okres realizacji Źródła finansowania
1 2 3 4 5 6
Zapobieganie powstawaniu odpadów Promowanie technologii małoodpadowych ZADANIA KOORDYNOWANE
Współpraca z podmiotami gospodarczymi w dziedzinie stosowania technologii małoodpadowych, „clean production” itp.
Burmistrz Miasta i Gminy1), organizacje pozarządowe Zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących  
Stosowanie ograniczeń w zakresie składowania odpadów poprodukcyjnych Zarządzający składowiskami Zadanie ciągłe
Selektywna zbiórka Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów ZADANIA WŁASNE
Objęcie selektywną zbiórką odpadów całej gminy 
Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2009 Budżety Gmin, środki z funduszy ochrony środowiska
Wprowadzenie rozdzielnego gromadzenia wielowarstwowych odpadów opakowaniowych tzw. tetropaków Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1) 2010
Objęcie selektywną zbiórką odpadów w ramach stworzonego systemu podmiotów gospodarczych Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy1)  2010
Odzysk i recykling odpadów Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów ZADANIA WŁASNE
Rozszerzenie zagospodarowania odpadów organicznych na terenie miasta i gminy – wyposażenie gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej w przydomowe kompostowniki 
Burmistrz Miasta i Gminy1) 2009 Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska, fundusze pomocowe UE
Przekazywanie zebranych odpadów do dalszego odzysku i przetwarzania do instalacji, z którymi zawarto odpowiednie porozumienia Burmistrz Miasta i Gminy1) Zadanie ciągłe
Rozbudowa ZZOUO – zwiększenie ilości i frakcji odzyskiwanych i przetwarzanych odpadów  Związek Gmin  Zadanie ciągłe
Unieszkodliwianie odpadów Właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania ZADANIA KOORDYNOWANE
Przyjmowanie (z chwilą zamknięcia innych funkcjonujących składowisk) odpadów na funkcjonujące składowisko Gryfino-Wschód, na mocy stosownych porozumień
Zarządzający składowiskiem, Związek Gmin Zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących Budżet Gminy, środki z funduszy ochrony środowiska 
Eksploatacja istniejących  składowisk odpadów Zarządzający składowiskami Zadanie ciągłe Środki własne jednostek realizujących środki z funduszy ochrony środowiska,
Edukacja ekologiczna Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców ZADANIA WŁASNE
Rozszerzenie akcji edukacji ekologicznej na podmioty gospodarcze działające na terenie gminy
Burmistrz Miasta i Gminy1), organizacje pozarządowe Zadanie ciągłe Budżety Gmin, fundusze pomocowe UE, GFOŚ i GW

w przypadku, gdy zadania gospodarki odpadami będą realizowane samodzielnie (poza strukturami Związku Gmin)

 

Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych dla miasta i gminy Gryfino

Tabela 13   

Lata Zadania Odpowiedzialny
2 3
2004-2005 Przekazanie ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami – druk ulotek informacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy
Uchwalenie nowego regulaminu porządku i czystości w gminie uwzględniającego selektywne gromadzenie odpadów Rada Miejska
Opracowanie (modyfikacja) zasad gromadzenia i odbioru odpadów zmieszanych 2) Burmistrz Miasta i Gminy
Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru surowców wtórnych 2) Burmistrz Miasta i Gminy
Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów 2) Burmistrz Miasta i Gminy
Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych 2) Burmistrz Miasta i Gminy
2006-2007 Ewentualne przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych i scedowanie go na Związek Gmin Rada Miejska
Ewentualne opracowanie i przyjęcie związkowego planu gospodarki odpadami Związek Gmin, Rada Miejska 1)
Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki odpadów zmieszanych – zakup brakującej ilości pojemników  Burmistrz Miasta i Gminy
Związek Gmin, 1)
Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki surowców wtórnych – zakup brakującej ilości pojemników dla poszczególnych typów zabudowy Burmistrz Miasta i Gminy 
Związek Gmin, 1)
przedsiębiorstwa wywozowe
Budowa uzupełniającego systemu zbiórki surowców wtórnych – zakup lub docelowe rozstawienie istniejących pojemników Burmistrz Miasta i Gminy 
Związek Gmin, 1)
przedsiębiorstwa wywozowe
Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest Burmistrz Miasta i Gminy
Związek Gmin, 1)
Budowa systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów  - wyznaczenie lokalizacji i stworzenie gminnego punktu gromadzenia odpadów nietypowych Burmistrz Miasta i Gminy 
Związek Gmin, 1)
przedsiębiorstwa wywozowe
Stworzenie punktu informacyjnego o możliwościach wprowadzenia (zmiany) technologii małoodpadowych, „clean production” itp. w ramach GPEE Burmistrz Miasta i Gminy,
organizacje pozarządowe
Opracowanie zasad pomocy (np. ulgi) podmiotom wprowadzającym nowoczesne technologie małoodpadowe lub prowadzącym działania proekologiczne Burmistrz Miasta i Gminy,
Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych z poszczególnych źródeł 2) Burmistrz Miasta i Gminy,
Podjęcie rozmów z Organizacjami Odzysku – możliwości przekazywania do odzysku zebranych frakcji odpadów Burmistrz Miasta i Gminy,
Budowa systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej – zakup niezbędnej ilości pojemników Burmistrz Miasta i Gminy 
Związek Gmin, 1)
przedsiębiorstwa wywozowe
Budowa systemu zbiórki odpadów biodergradowalnych pochodzących z pielęgnacji i utrzymania zieleni – wyznaczenie miejsc czasowego ich przetrzymania Burmistrz Miasta i Gminy
Związek Gmin,  1)
przedsiębiorstwa utrzymania zieleni
Wyznaczenie lokalizacji oraz budowa Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych Burmistrz Miasta i Gminy
Związek Gmin, 1)
Wyłonienie firmy odpowiedzialnej za zbiórkę odpadów niebezpiecznych – rozpoczęcie zbiórki odpadów niebezpiecznych Burmistrz Miasta i Gminy
Związek Gmin, 1)
Rozbudowa składowiska odpadów Gryfino-Wschód o kolejne kwatery składowania odpadów Burmistrz Miasta i Gminy,
Budowa w ramach ZZOUO sortowni odpadów Związek Gmin,
Budowa w ramach ZZUO kompostowni lub instalacji fermentacji beztlenowe Związek Gmin,
Zapewnienie możliwości przerobu odpadów organicznych

Burmistrz Miasta i Gminy

 1) w przypadku, gdy zadania gospodarki odpadami będą realizowane samodzielnie (poza strukturami Związku Gmin)

2) na podstawie zatwierdzonych planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego i związkowego) 

 

Harmonogram realizacji długoterminowego programu strategicznego dla miasta i gminy Gryfino

Tabela 14

Lata Zadania Odpowiedzialny
1 2

3
2008-2015 Rozszerzenie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie gminy – wyposażenie gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej w przydomowe kompostowniki Burmistrz Miasta i Gminy
Wprowadzenie rozdzielnego gromadzenia wielowarstwowych odpadów opakowaniowych tzw. tetropaków Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy 1)
Objęcie selektywną zbiórką odpadów podmiotów gospodarczych w ramach stworzonego systemu, np. surowce wtórne, odpady organiczne Związek Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy 1)

1) w przypadku , gdy zadania gospodarki odpadami będą realizowane samodzielnie (poza strukturami Związku Gmin)