STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

XII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Gryfino został wykonany zgodnie  z ustawowymi wymogami (ustawa o odpadach – art. 14 i inne pokrewne). Przy tworzeniu w/w opracowania kierowano się także wskazaniami Ministerstwa Środowiska w tym zakresie (m. in. Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami). W Planie uwzględniono wytyczne zawarte w krajowym, wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami.

W Planie Gospodarki Odpadami dokonano szczegółowej analizy istniejącego stanu gospodarki odpadami. Działania z zakresu gospodarki odpadami gmina realizuje w oparciu o znajdujące się w Gryfinie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Obecnie zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina. Zbiórka niesegregowanych odpadów komunalnych oparta jest na pojemnikach o pojemności 110-litrów, 1100-litrów oraz kontenerach o pojemności 7-10 m3. W 2003 roku z terenu miasta i gminy Gryfino PUK wywiózł łącznie 8.669,8 Mg odpadów zakwalifikowanych jako odpady komunalne. Większość, odpadów wywiezionych przez PUK tj. 8.625,1 Mg zostało unieszkodliwionych poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino-Wschód.

Na terenie miasta i gminy prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów w oparciu pojemniki o pojemności 1,5-3,5 m3 oraz kontenery o pojemności 7 m3. Poza niesegregowanymi odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Gryfino prowadzona jest selektywna zbiórka komunalnych odpadów opakowaniowych. W ramach tej zbiórki w roku 2003 roku zebrano łącznie:

 • 33,70 Mg opakowań z papieru i tektury;
 • 15,20 Mg opakowań z tworzyw sztucznych;
 • 18,00 Mg opakowań ze szkła;
 • 1,70 Mg opakowań z aluminium;
 • 27,15 Mg złomu  metali

Łącznie zebrano 95,75 Mg odpadów opakowaniowych i surowcowych, co stanowi 1,1% ogólnie zebranych odpadów komunalnych.

Poza odpadami komunalnymi brak jest dokładnej ilości powstających na terenie miasta i gminy Gryfino odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Poza nielicznymi wyjątkami większość podmiotów gospodarczych nie prowadzi ewidencji ilościowej i jakościowej wytwarzanych przez siebie odpadów. Tym samym niemożliwe jest określenie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów a jedyne szacunki na ten temat mogą być oparte o wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz informacje składane przez poszczególne podmioty.

Na terenie miasta i gminy Gryfino istnieją 4 instalacje do unieszkodliwiania odpadów, w tym 1 spalarka odpadów medycznych oraz 2 składowiska przemysłowe na terenie Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Ponadto na terenie miasta i gminy funkcjonują 2 instalacje do odzysku odpadów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obecnego stanu gospodarki odpadami, proponuje się budowę gminnego systemu gospodarki odpadami składającego się   z następujących elementów:

 • Systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • Systemu gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne,
 • Systemu gospodarki odpadami biodegradowalnymi.

Tworzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi może następować w dwojaki sposób:

 • Gospodarka odpadami komunalnymi będzie organizowana na poziomie gminy z wykorzystaniem dotychczasowego potencjału organizacyjnego i ekonomicznego,
 • Gospodarka odpadami komunalnymi będzie organizowana na poziomie ponadgminnym w oparciu o istniejące struktury międzygminne, np. Związek Gmin Dolnej Odry.

Zgodnie z zapisami planów gospodarki wyższego szczebla wytycznymi preferowanym jest organizacja gospodarki odpadami na poziomie ponadgminnym (związkowym). Jednak możliwości stworzenia takiego systemu zależeć będą przede wszystkim od woli współpracy pomiędzy poszczególnymi samorządami gminnymi w celu wypracowania wspólnych zasad gospodarki odpadami na terenie gmin wchodzących w skład związku. Należy dodać, że miasto i gmina Gryfino jako największy „wytwórca” odpadów komunalnych na terenie powiatu powinno być najmocniej zainteresowane w tworzeniu takiego systemu.

Realizacja międzygminnej gospodarki odpadami w ramach związku komunalnego powinna opierać się o:

 • Przejęcie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami od wszystkich, wyrażających taką chęć, gmin. Ich przejęcie od jak największej ilości gmin pozwoli na prowadzenie gospodarki odpadami w pełnym wymaganym przez przepisy zakresie. Jednocześnie można przypuszczać, że wpłynie to także na zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu.
 • Gminy wyrażające wolę współpracy w ramach Związku, uchwałą Związku powinny powołać spółkę, np. Związkowy Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (zwany dalej w skrócie ZZOUO). Konieczne jest, aby nowo powołana spółka posiadała osobowość prawną, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami byłyby gminy wchodzące w skład Związku. Będzie ona z ramienia Związku realizowała wszystkie zadania określone w statucie Związku.
 • Związkowy Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów ustali zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie związku: rodzaje stosowanych pojemników do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów, częstotliwość (harmonogram) opróżniania pojemników, stawki za odbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (preferowanie selektywnej zbiórki odpadów), zasady płatności za świadczone usługi, system kontroli funkcjonowania systemu, system sprawozdawczości z wykonania zleconych działań, zasady prowadzenia edukacji ekologicznej wspomagającej prowadzone działania, możliwości i zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi (przedsiębiorstwa wywozowe, przetwórcy odpadów, organizacje odzysku).

W przypadku niemożności stworzenia systemu ponadgminnego zadanie tworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnego będzie spoczywać na gminie.

W ramach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino powinny istnieć następujące systemy zbiórki:

 • zmieszanych odpadów balastowych;
 • odpadów surowcowych i opakowaniowych;
 • odpadów ulegających biodegradacji;
 • odpadów niebezpiecznych;
 • odpadów wielkogabarytowych.

W planie przedstawiono krótkoterminowy plan działań oraz długoterminowy program strategiczny w zakresie gospodarki odpadami. W związku z szerokim zakresem koniecznych przedsięwzięć, zadania te powinny być realizowane w sposób etapowy: w pierwszej kolejności te, dzięki którym nastąpi najszybsza poprawa dotychczasowego stanu gospodarki na terenie gminy (zadania krótkookresowe), w dalszej - zadania, których wykonanie pozwoli na całościowe osiągnięcie założonych celów strategicznych w wyznaczonej perspektywie czasowej (zadania długookresowe).

Wprowadzenie zaproponowanego i omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę i funkcjonowanie. Do głównych nakładów inwestycyjnych należy zaliczyć nakłady na:

 • system gromadzenia odpadów – zakup pojemników i worków;
 • system zbiórki odpadów – zakup sprzętu do obsługi rozstawionych pojemników i worków (sprzęt transportowy);
 • zagospodarowanie odpadów – wybudowanie stosownych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • akcję informacyjno–edukacyjną.

W planie przestawiono również sposoby finansowania realizacji planu oraz sposób monitorowania i oceny wdrażania planu. Natomiast w rozdziale XI zawarto wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko.

Podsumowując należy stwierdzić, ze opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Gryfino jest opracowaniem umożliwiającym podjęcie stosownych działań mających na celu uporządkowanie oraz dalszy rozwój zagadnień związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy.